Indlæg delt med forældregruppen med handicappede børn i København

 

BREV SENDT TIL OVERBORGMESTER FRANK JENSEN den 02. september 2013:

Kære Frank Jensen,

Vi henvender os til dig på vegne af en stor gruppe forældre til handicappede børn og unge i Københavns Kommune. Du har uden tvivl kendskab til de kaotiske tilstande, der i efterhånden en del år har hersket på Handicapcenter København (HCK). På trods af utallige forældreklager til socialborgmester Mikkel Warming, direktør Anette Laigaard og skiftende myndighedschefer i HCK, lykkedes det først at få borgmester, direktion og HCK i tale, da Politiken bragte historier om de ulykkelige skæbner, der findes blandt Københavns Kommunes familier med handicappede børn. Det er selvfølgelig meget forudsigeligt, men ikke desto mindre usmageligt, at pressen skal blandes ind, før der for alvor sættes ind for at rette op på forholdene. 

Forældre til handicappede børn har for første gang i kommunens historie organiseret sig. Det sker på tværs af deres børns diagnoser og øvrige forhold – eneste fællesnævnere er, at de har et handicappet barn og bor i Københavns Kommune. Derudover har samme gruppe oprettet en offentlig side på facebook, hvor man kan læse mange familiers beretninger om deres oplevelser med HCK. Der er mange sørgelige historier imellem om hvordan familierne og ikke mindst børnene svigtes. Det er efterhånden helt almindeligt, at handicapforældre bryder sammen. 

Vores to mærkesager er: 

• At tvinge HCK til at genindføre socialfaglig kompetence i sagsbehandlingen (overholde Servicelovens ord og intention). 
• At HCKs medarbejdere skal behandle os menneskeværdigt og med respekt. 

Gruppen har nedsat en styregruppe, som bl.a. har holdt møder med socialborgmester og direktion, haft foretræde for Socialudvalget, og stået for gruppens kommunikation med Socialministeren og pressen.

Socialforvaltningen har på baggrund af tilstandene i HCK lavet en plan, som skal sikre, at HCK kan overholde Serviceloven og samtidig sikre de københavnske børn en ordentlig behandling. Herunder har HCK oprettet et Forældreråd under deres Centerråd. 

Vi kan nu begynde at evaluere på, om HCKs plan faktisk fører til forbedringer. På den positive side tæller samarbejdet i forældrerådet. Forældrerådet melder tilbage, at det virker som om, der er vilje til forandring, og der er utvivlsomt vilje til dialog. 

Vi kan se andre tegn på forbedringer: Flere oplever, at de nu bliver talt pænere til. Desuden har HCKs myndighedschef, Vibeke Ries, lovet at skrive til sagsbehandlerne, at de skal stoppe den ulovlige praksis, hvor der pr. automatik gives afslag, hvis der er søgt efter forkert paragraf. Det er en anerkendelse af, at det aldrig kan være brugernes opgave at finde ud af, hvilken paragraf de skal søge efter, men at de blot skal beskrive deres behov, og så er det HCKs opgave at vide hvilken paragraf, der er relevant. Det er små skridt i den rigtige retning. 

Men det ændrer ikke på det grundlæggende problem: At sagsbehandlings-paradigmerne indebærer en urimelig udfordring af serviceloven, og at vores retssikkerhed er sat i spil på grund af de lange behandlingstider for anker. Det kræver politisk bevågenhed at genindføre ordnede forhold for mennesker med handicap i København. Derfor vil vi gerne tale med dig, som øverste ansvarlige for borgerne i vores by. 

Hvordan er det hele endt så ulykkeligt? Vi har et par bud …

Myndighedschef Vibeke Ries har forklaret, at Socialministeriet har truet Københavns Kommune med krav om tilbagebetaling af et trecifret millionbeløb, hvis kommunen ikke rettede op på sin praksis. At der tidligere var blevet givet for rundhåndet støtte. Borgerrepræsentationen har diskuteret den dårlige sagsbehandling og har krævet genopretning. Ingen har dog politisk fulgt op på betydningen af den fejlslåede sagsbehandling for familierne. 
Efter historierne i pressen om forholdene i København, udtalte daværende Socialminister Karen Hækkerup sig meget kritisk i Folketinget og til pressen, om forholdene i Københavns Kommune. Hun gav ingen opbakning til Mikkel Warming, men lovede at følge sagen i København tæt og har blandt andet haft indkaldt Mikkel Warming til møde i Socialministeriet. 

Der er altså modstrid mellem hvad Mikkel Warming og hans forvaltning siger og hvad daværende socialminister Karen Hækkerup sagde. Enten har Socialministeriet truet København med krav om tilbagebetaling eller også har de ikke.

Har Karen Hækkerup udtalt sig mod bedre vidende og har hun et medansvar for de dramatiske og ulovlige nedskæringer, der er foretaget i HCK?

Vi har flere gange hørt rygter om, at du som Overborgmester har krævet forholdene i Socialforvaltningen bragt i orden. Man må sige, at det endnu ikke er lykkedes. 

Vi har fra forældregruppens side forsøgt at finde Københavns Kommunes dokumentation for, at der tidligere skulle have været et overforbrug på støtte og behandling til de handicappede børn. En sådan dokumentation har vi ikke kunnet finde, på trods af gentagne henvendelser om aktindsigt.

I 2012 brugte HCK som følge af de nye tiltag, væsentligt mindre på § 41 og 42 (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste), end der var afsat på budgettet. Der er et mindreforbrug på 43,6 mio. (afhængig af, hvilket regnskab, man kigger på), eller op imod en tredjedel af det beløb, som Borgerrepræsentationen havde afsat til området. I regnskabet for 2012 står: 

”Mindreforbruget skyldes, at Socialforvaltningen i 2012 har udbetalt færre ydelser end forudsat i budgettet, svarende til 43,6 mio. kr. Dette skyldes forvaltningens øgede fokus på genopretning af sagsbehandlingen, der har øget antallet af sager med afslag.”

Vi har, som nævnt, ikke kunnet finde nogen dokumentation for, at der tidligere blev udbetalt for meget,men nok for at der har været rod i administrationen. Til gengæld er konsekvenserne af nedskæringerne dramatiske og alvorlige og betyder konkret, at mange familier er sat i en særdeles vanskelig situation og at deres børn bliver sat tilbage i udvikling. 

I din sidste valgkamp ønskede du at skabe landets bedste børneby. Meget er lykkedes, bare ikke for de handicappede børn. Aldrig har det fungeret dårligere end nu. Socialforvaltningen og Socialborgmesteren erkender, at der skal rettes op, og de har lavet en plan, som Socialudvalget har vedtaget. Forældregruppen har, som tidligere nævnt, haft foretræde for Socialudvalget, hvor vi gennemgik, hvorfor vi ikke tror planen er tilstrækkelig. 

Det billede, som tegner sig, er et uheldigt samspil af forskellige faktorer.
1. Politisk ligegyldighed med handicapområdet
2. Chefernes resultatkontrakter kan anspore til at forværre de problemer, vi som borgere oplever i sagsbehandlingen.
3. Det dårlige arbejdsmiljø i HCK medfører, at det er vanskeligt at rekruttere fagligt kompetente medarbejdere. Der er meget stor personaleomsætning.
4. Københavns Kommune udfordrer Serviceloven.

Ad 2: Resultatkontrakterne har fokus på flere områder. Kun få kan måles.
• Overholdelse af budget.
• Der skal være færre sager, som hjemvises fra Det Sociale nævn på grund af fejl.
• Der skal være jævn produktion/bevilling hen over året.

Vi oplever, at AL hjælp til mange familier pludselig stopper og efterlader familierne i akutte problemer. Vi oplever, at sager og ansøgninger forsvinder i måneder eller år. Vi oplever, at vores oplysninger fordrejes, så de passer til afslaget. Ekspertudtalelser ”glemmes”. Sagerne bliver renset for oplysninger og forhold, som kunne give familierne medhold i Det Sociale Nævn. Man laver ”vurderinger” uden faglig baggrund.

Ad 3: Sagsbehandlerne kender ikke til vores børns handicap. Når vi forsøger at forklare handicappet og dets centrale problematikker, bliver det betragtet som partsindlæg. 

Ad 4: Københavns Kommune udfordrer Serviceloven 
Socialforvaltningen i Københavns Kommune har anvendt udfordringsretten i forhold til Serviceloven. Vi frygter, at de af kommunen ønskede ændringer allerede er blevet gennemført, UDEN ministeriets godkendelse og med et stort retstab for familierne til følge. F.eks. har man ønsket at fravige kravet om individual sagsbehandling for at lette sagsgangen. Dette har Socialministeriet afvist med henvisning til borgernes retssikkerhed. Alligevel er det, så vidt vi kan se, daglig praksis i HCK. 

Af andre problemer kan nævnes det forhold, som Borgerrådgiver Johan Busse påpegede på et møde mellem forældre og HCK: de laver sagsproduktion og ikke sagsbehandling. HCK er blevet til en nejfabrik. Der bruges enorme ressourcer på at lave dårlig og mangelfuld sagsbehandling. De sidste 3 år er der bevilget omkring 12 mio. kr. per år til ekstra sagsbehandlere. Det vil sige at man har øget administrationsomkostningerne med et beløb, som cirka svarer til det, man så har sparet på de handicappede børn. De tragiske konsekvenser for familier med handicappede børn dokumenteres på vores offentlige side 

https://www.facebook.com/ForaeldreKbh?fref=ts


Vi oplever en nedværdigende og ydmygende behandling. Vi har oplevet, at Mikkel Warming og ledende medarbejdere i HCK gentagne gange har fortalt den samme historie, nemlig at ”Forældre til handicappede børn har fået udbetalt for mange penge, det er der rettet på nu. Så nu er forældrene sure, fordi de ikke får for mange penge mere”. 

http://kbh.enhedslisten.dk/node/2043

Det er uværdigt spin og oplagt forkert. Blandt andet har Borgerrådgiver Johan Busse har påpeget en massiv mængde fejl i sagsbehandlingen i København

http://www.kk.dk/da/om-kommunen/nyhedsliste/2013/2-kvartal/brg-borgerraadgiverensberetning2012

Borgerrådgiveren vil nu af egen drift undersøge HCK. Hans referat af stormøde på HCK findes her:

http://www.kk.dk/da/om-kommunen/nyhedsliste/2013/2-kvartal/brg-21062013

Vi vil på baggrund af ovenstående gerne bede dig om et møde, så også de handicappede børn kan blive en del af din vision for landets bedste børneby. 

Venlig hilsen

Styregruppen for Forældre med Handicappede Børn i Københavns kommune

Mogens Fosgerau
Stinne Gråkilde
Maren Grosen
Ulla Hovgaard Ramlau
Stephen Slot Odgaard 
Nina Reffstrup
Rie Graversen
Laura Molbæk-Steensig Hedemand
Morten Gantzler Oschlag
Lise Hansen(alias Viks Liks)

Børn med handicap i København
Vi tror, at opmærksomhed om forholdene for handicappede børn vil styrke den politiske vilje til forbedring. Det er der brug for. Forældre til Københavnske børn med handicap kan få adgang til Facebook-gruppen "Forældre med handicappede børn i Københavns kommune". Forældregruppen har en styregruppe

Log ind for at skrive kommentarer

HandicapPortal.dk

HandicapBarn.dk

HandicapForhold.dk

Ferie-Fritid

Nyhedsmail

Tilmeld vores e-mail Nyhedsbrev for at få øjeblikkelig opdatering når som helst

mod_eprivacy

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.