Socialminister Karen Hækkerup har nedsat en kommission, der skal kulegrave brugen af magt og tvang overfor anbragte børn og unge. Børnerådets formand, Per Larsen, roser ministeren for at tage initiativ til at få ryddet op på området, der er præget af vilkårlighed og procedurefejl.

De fleste børn og unge, der har været anbragt på en institution eller et opholdssted, har oplevet, at personalet bruger magt – enten på egen krop eller de har set deres kammerater blive holdt fast eller tvunget til at ligge på gulvet. Børnene oplever magtanvendelser som krænkende og som noget, der så vidt muligt bør undgås. Samtidig er der kæmpestor forskel på, hvordan magtanvendelser bliver brugt på institutioner og opholdssteder i Danmark.

Per Larsen: "Det er en god dag for anbragte børn i dag. Med ministerens initiativ kan vi nu få ryddet op på et område, hvor der sker alt for mange fejl, og hvor børn ofte føler sig komplet retsløse. En kulegravning vil kaste et klart lys over forholdene og bane vej for en kritisk debat i det faglige miljø. Det vil være til gavn for de anbragte børn og for personalet på anbringelsesstederne." 

Plejefamilierne med i fokus
Børnerådet interviewede i 2011 over 100 anbragte børn og unge. Mange af dem fortalte, at de godt kan forstå, at det kan være nødvendigt for personalet at anvende magt engang i mellem. Men børnene oplever ofte, at procedurerne ikke bliver overholdt, og at magtanvendelserne helt kunne være undgået. Den nye kommission skal bl.a. se på, om reglerne skal være klarere og lettere for personalet at forholde sig til. 

Børnerådets formand glæder sig også over, at kommissionen skal se på forholdene i plejefamilierne. I den gældende lovgivning må plejeforældre ikke anvende magt overfor deres plejebørn. 

"Den bestemmelse ønsker vi sådan set ikke at ændre, for magtanvendelse hører ikke hjemme i en familie - og heller ikke overfor børn og unge, man har i pleje. Men der er brug for en kortlægning af de dilemmaer, man ofte har i familieplejen, og dem skal vi naturligvis have diskuteret, så de anbragte børn får den bedst mulige behandling," siger Per Larsen. Han peger på, at plejefamilierne ofte står overfor store pædagogiske udfordringer, som kan føre til brud i anbringelserne. 

Børnerådet deltager i kommissionen
Børnerådet er inviteret til at deltage i kommissionen, og rådet har allerede sagt ja til ministerens invitation.

"Børnerådet kan bidrage med at få børnenes oplevelser gjort helt klare for juristerne i ministerierne, så de kan skrue reglerne ordentligt sammen fremover. Hvis magtanvendelserne skal fungere ordentligt, så skal reglerne være klare og tydelige, så personalet ved, hvad de må og ikke må. Vi skal have børneperspektivet frem i lyset, så børns rettigheder bliver sikret. Det gør vi bedst ved at inddrage dem, det handler om, nemlig børnene og de unge selv, " siger Per Larsen.

Rettelse: Magtanvendelsesudvalg

Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup har i dag nedsat et udvalg, der skal kulegrave brugen af magt og tvang overfor anbragte børn og unge.

Der er ikke tale om en kommission, som det fremgik af den tidligere mail fra Børnerådet. 

Med venlig hilsen 
Børnerådet

Torsdag, 18 oktober 2012 11:19

DF: Kommunerne skal overholde loven

Dansk Folkepartis, Karina Adsbøl, vil nu indkalde socialminister Karen Hækkerup (S) i samråd om, hvordan ministeren vil sikre, at kommunerne overholder loven, når det drejer sig om hjælp til mennesker med handicaps. Det sker på baggrund af P1 Dokumentars oplysninger om, at kommunerne bekæmper handicappedes frie valg.

 

- Jeg må jo desværre sige, at det ikke er nyt for mig, og jeg har gentagne gange forsøgt at få ministeren til at reagere. Blandt andet har jeg spurgt ministeren, hvad hun vil gøre for at sikre, at kommunerne efterlever Det Sociale Nævns afgørelser. Det fik ministeren til at redegøre for reglerne på området, og så man jo forstå, at ministeren mener, at reglerne på området er gode nok. Det er de så bare overhovedet ikke, siger Karina Adsbøl.

 

Karina Adsbøl understreger, at det handler om mennesker.

 

- Når en rapport fra Det Kommunale Tilsyn i Region Midtjylland viser, at kommunerne laver stribevis af fejl i sagsbehandlingen, og ofte fortolker loven forkert, så skal ministeren altså gribe ind. Vi må ikke glemme, at det her har store konsekvenser for de mennesker, der kommer i klemme i kommunernes spareiver, siger Karina Adsbøl.

 

Karina Adsbøl tilføjer, at hun håber, at ministeren på samrådet er åben over for at finde en løsning på de problemer, som der helt åbenlyst er i forhold til, at kommunerne på dette område overtræder loven.

 

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup er klar med et nyt markant udspil, der sikrer, at der reageres hurtigt og korrekt, når der opstår mistanke om overgreb eller omsorgssvigt af børn.

 

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup præsenterer nu et udspil, der skal sikre en tidlig og korrekt indsats, når myndighederne får mistanke om overgreb eller omsorgssvigt af børn. Udspillet består af fire hovedtemaer, der hver indeholder en række konkrete initiativer. Formålet er blandt andet, at færre børn skal opleve overgreb, fordi voksne omkring dem skal være hurtige til at underrette kommunen, hvis de er bekymrede for et barn. Og børnene skal opleve, at de voksne omkring dem reagerer hurtigt og kompetent, hvis de selv fortæller om overgreb, eller andre har en bekymring for dem. Og så skal det være børnenes behov, der er i centrum, når en sag kører – ikke systemets eller forældrenes.

De fire hovedtemaer er:
• Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt 
• Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats 
• Vurdering af alle underretninger inden for 24 timer samt styrket opfølgning
• Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:
”Som samfund kan og skal vi ikke acceptere, at børn vokser op i en hverdag med utryghed, vold og seksuelle overgreb. Vi må desværre konstatere, at der er et stort behov for at løfte indsatsen på området, så vi fremover kan få en hurtigere og bedre behandling af sager, som dem vi har været vidne til.”

Der har gennem de senere år været flere eksempler på, hvor galt det kan gå, når den kommunale sagsbehandling svigter over for udsatte børn og unge. På baggrund af en række sager om massive overgreb mod børn bad social- og integrationsministeren i februar 2012 Ankestyrelsen om at gennemføre en kulegravning af en række af de senere års enkeltsager, herunder sagen fra Bornholm. Kulegravningen afdækkede en række alvorlige mangler i blandt andet kommunernes håndtering af sager om børn med seksuelle overgreb.

Herefter nedsatte social- og integrationsministeren et ekspertpanel, som i juni 2012 fremlagde anbefalinger til, hvordan indsatsen på området kan forbedres. Ekspertpanelet har været sammensat af juridiske eksperter og fagfolk med praksiserfaring fra området.

Udspillet omfatter initiativer for 315 mio. kr. i 2013-2016 og indgår i forhandlingerne om satspuljen for 2013.

Faktaark om udspillet (åbner i nyt vindue - faktraark fra Socialministeriet om den nye pakke)

Link til TV2.dk artikel om emnet 

Flere børn skal anbringes i plejefamilier, når de anbringes uden for hjemmet, og folkeskolens afgangsprøve skal gennemføres af flere udsatte unge end det sker i dag. Det er nogle af de mål for indsatsen på det sociale område, som regeringen og KL er blevet enige om i aftalen om kommunernes økonomi for 2013. 

 

Regeringen og KL har netop indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2013, og de har blandt andet aftalt, at  der skal være klare mål for indsatserne på det sociale område, der skal opbygges mere viden om, hvilke metoder der virker og dermed gør en forskel for borgerne. Og viden om metoder med en dokumenteret effekt skal udbredes til alle landets kommuner.

På området for udsatte børn og unge er regeringen og KL blevet enige om følgende mål for indsatsen:  

• Uddannelse. Kun 88 pct. af de udsatte børn og unge havde som 18-årige gennemført folkeskolens afgangsprøve i 2009, mens det tilsvarende tal for øvrige børn og unge var 98 pct.  Der er derfor  enighed om en målrettet indsats for at få flere udsatte børn og unge til at  gennemføre folkeskolens afgangsprøve i de kommende år. Det er derfor helt centralt, at kommunerne sætter fokus på bekymrende skolefravær.

• Udbredelse af familieprogrammer. Brugen af familieprogrammer skal udbredes i kommunerne.

• Øget brug af plejefamilier. Brugen af plejefamilier, herunder netværkspleje, skal anvendes mere i stedet for andre anbringelsesformer.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger: 
De mennesker, som har brug samfundets hjælp, har krav på, at vi tilbyder dem en indsats, der rent faktisk gør en forskel. Det arbejde har vi  allerede taget hul på, og med aftalen om klare mål med KL tager vi nu de næste vigtige  skridt.”

”Når det gælder indsatsen for udsatte børn og unge, er det så vigtigt at få brudt den negative sociale arv. Og for at det skal lykkes, har vi brug for dokumentation for, hvad der virker, og hvad der ikke duer i indsatsen for at give disse  børn de samme muligheder i deres opvækst som alle andre børn.”

Regeringen og KL indgik i november sidste år et partnerskab på det sociale område, og  indsatsen for at nå de aftalte mål skal ske i regi af partnerskabet. Parterne er enige om løbende at følge op på de aftalte målsætninger i de kommende år.

Pressemeddelelse fra Social- og integrationsministeriet den 10. juni 2012

Flere børn skal anbringes i plejefamilier, når de anbringes uden for hjemmet, og folkeskolens afgangsprøve skal gennemføres af flere udsatte unge end det sker i dag. Det er nogle af de mål for indsatsen på det sociale område, som regeringen og KL er blevet enige om i aftalen om kommunernes økonomi for 2013. 

 

Regeringen og KL har netop indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2013, og de har blandt andet aftalt, at  der skal være klare mål for indsatserne på det sociale område, der skal opbygges mere viden om, hvilke metoder der virker og dermed gør en forskel for borgerne. Og viden om metoder med en dokumenteret effekt skal udbredes til alle landets kommuner.

På området for udsatte børn og unge er regeringen og KL blevet enige om følgende mål for indsatsen:  

• Uddannelse. Kun 88 pct. af de udsatte børn og unge havde som 18-årige gennemført folkeskolens afgangsprøve i 2009, mens det tilsvarende tal for øvrige børn og unge var 98 pct.  Der er derfor  enighed om en målrettet indsats for at få flere udsatte børn og unge til at  gennemføre folkeskolens afgangsprøve i de kommende år. Det er derfor helt centralt, at kommunerne sætter fokus på bekymrende skolefravær.

• Udbredelse af familieprogrammer. Brugen af familieprogrammer skal udbredes i kommunerne.

• Øget brug af plejefamilier. Brugen af plejefamilier, herunder netværkspleje, skal anvendes mere i stedet for andre anbringelsesformer.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger: 
De mennesker, som har brug samfundets hjælp, har krav på, at vi tilbyder dem en indsats, der rent faktisk gør en forskel. Det arbejde har vi  allerede taget hul på, og med aftalen om klare mål med KL tager vi nu de næste vigtige  skridt.”

”Når det gælder indsatsen for udsatte børn og unge, er det så vigtigt at få brudt den negative sociale arv. Og for at det skal lykkes, har vi brug for dokumentation for, hvad der virker, og hvad der ikke duer i indsatsen for at give disse  børn de samme muligheder i deres opvækst som alle andre børn.”

Regeringen og KL indgik i november sidste år et partnerskab på det sociale område, og  indsatsen for at nå de aftalte mål skal ske i regi af partnerskabet. Parterne er enige om løbende at følge op på de aftalte målsætninger i de kommende år.

Pressemeddelelse fra Social- og integrationsministeriet den 10. juni 2012

HandicapPortal.dk

HandicapBarn.dk

HandicapForhold.dk

Ferie-Fritid

Nyhedsmail

Tilmeld vores e-mail Nyhedsbrev for at få øjeblikkelig opdatering når som helst

mod_eprivacy

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.