Lørdag, 26 november 2016 07:41

Socialstyrelsen indbød til dialogmøde

Socialstyrelsen arbejder i denne tid med at udarbejde en rapport, der skal være færdig til Socialministeren og socailpolitikerne i Folketinget i marts 2017. 

Derfor har der været afholdt flere møder på det seneste. HandicapBarn deltog på dialogmødet i Middelfart i denne uge, hvor der var udvalgt 60 deltagere til mødet af dem som havde ønsket at deltage i dette. Det skulle være 30 professionelle og 30 forældre. På deltagerlisten kan vi konstatere at der kun var 10 rene forældre, øvrige kom som repræsentanter for forskellige sygdomsorganisationer, hvoraf en del af disse også havde et barn med handicap.

Herudover var der også arbejdsgruppen repræsenteret i dialogmødet. Arbejdsgruppen består af deltagere fra fire ministerier, KL og Danske Regioner. Under dialogmødet skulle deltagerne drøfte "Udfordringer med sammenhæng og koordination i indsatserne for børn med handicap" og "Gode løsninger og sammenge insatser" dertil.

Der var også indlæg fra VISO, som vi bringer senere da vores redaktør på HandicapBarn kom for sent grundet at han måtte sidde i kø efter et større uheld på motorvejen ved Kolding i over 45 minutter.

HandicapBarn deltog i den 4. af de fire grupper som mødedeltagerne var opdelt i.

Hvorfor overgang ved 18 år?

En af gruppedeltagerne bemærkede, at hun ikke kunne forstå at man automatisk overfører det handicappede barn når det fylder 18 år. Det skyldes, at for manges vedkommende så er deres hjerne først udviklet når de når 25-26 år, og for autister skal man op på 30 år, hvilket afsted kom en opfordring til Socialstyrelsen om at man også indstiller til at aldersgrænsen bliver rykket til 30 år.

Under frokosten fortælle nogle af mødedeltagerne at det havde været svært i flere af grupperne at komme igang med at udpege udfordringerne helt nøjagtigt, men generelt var der efterlysning af kassetænkning, hvor forvaltninger og sektorer i forvaltningerne ikke arbejder sammen om barnets handicap.

Ligeledes inddrages forældreerfaringerne ikke. En forældre fortalte om at hun havde stået ene og alene uden erfaring med hendes barns handicap, og ville gerne hjælpe andre med den erfaring som hun havde oparbejdet. Flere sagsbehandlere på mødet udtalte at de mangler information om de specifikke behov, hvilket gør at man taber de ressourcer som de handicappede børn faktisk har. Man skal ikke se dem som en udgift men en langtidsinvestering, hvor der er behov for langtidsplanlægning. Flere sagsbehandlere klagede over at politikerne kun tænker korttidsplanlægning og i besparelser. Ligesom der er alt for lang og tung sagsbehandling, hvor det ikke er sagsbehandleren

I forbindelse med mødeevalueringen fortælle mødegrupperne samstemmigt at der ønskes en koordinerende sagsbehandler, hvor også en gruppe kom med at det er vigtigt at denne koordinerende sagsbehandler også opfylder sin vejledningspligt. 

Udfordringer kan deles op i tre sammenhængende problemstillinger

En af grupperne opstillede udfordringerne i tre sammenhængende problemstillinger:

  • Økonomisk
  • Strukturelt
  • Personlige

Med økonomiske udfordringer på området tænkte grupper på den lovgivning der er på området, hvor penge kommer fra forskellige kasser og der mangler lange handlingsplaner, hvor det uden disse er ikke muligt at arbejde langsigtet med det handicappede barns ressourcer

Gennem de strukturelle udfordringer skal beslutningskompetencen meget længere ud i beslutningsleddet, så når sagsbehandleren sidder til møde, så kan denne beslutte hvad der skal ske uden at denne skal hjem og spørge en gruppeleder og andre før en afgørelse kan træffes. Ligeledes mangler der videnscentre i kommunerne samt borgerinddragelse i sagerne, da borger tit ikke bliver hørt før der er truffet en afgørelse.

Udfra de personlige udfordringer på området, så bliver de private ressourcer ikke nok medinddraget i beslutningsprocesserne, og flere på mødet påpegede igen og igen, at amterne kørte bedre med sagsbehandlingen af handicapsagerne da der er forsvundet stor vidensgrundlag efter at det er kommet ud i kommunerne. Nogle mødedeltagerne kom også med udtalelser om at VISO gør det godt og de har stor vidensgrundlag, men når kommunerne skal udmønte det VISO kommer med sker der ikke mere, og så er man på status que igen.

Et par af de deltagende sagsbehandlere mente at den måde hvor sagsbehandlingen kører på i kommunerne er godt nok set med at de har sager efter CPR nr og er generalister og at det ikke skal samles i regionale enheder. Det var sagsbehandlere som kom fra kommuner, hvor det er kendt for problematik omkring sagsbehandlingen.

En af grupperne fortalte på evuleringen af mødet, at de gerne så at der kommer en koordinering af overgange, så de forskellige sektorer bliver inddraget, hvorved der ikke kommer stop for borgeren da alt skal findes ud af fra ny af. Desuden opfordrede de til at der kommer en politistik prioritering af helhedsløsninger på området. Det bliver derfor spændende at se hvad forslag som Socialstyrelsen fremlægger for Socialministeren i marts 2017 og hvad der så sker på området fremover?

Torsdag den 24. november har Socialstyrelsen inviteret både fagfolk og forældre til et stort dialogmøde. Her vil man gerne spørge deltagerne om "Hvordan sikrer vi mere sammenhængende indsatser?" og opfordrer folk til at komme og være med til at pege på udfordringer og løsninger.
 
Børn med funktionsnedsættelser og deres familier vil ofte have brug for indsatser på en række områder - fx sundhed, social og skole. Det kan give udfordringer - men hvori består vanskelighederne helt præcist, og hvor er de gode løsninger?

Dette diskuteres på et åbent dialogmøde, hvor der sættes fokus på forenkling af hjælp til børn med handicap. Mødet holdes den 24. november 2016 kl. 10-14 i Middelfart.

 

Vil sætte fokus på de sammenhængende indsatser

Dialogmødet afholdes i regi af en arbejdsgruppe, som social- og indenrigsministeren har nedsat. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Social- og Indenrigsministeriet, Sund-heds- og Ældreministeriet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Finansministeriet, Danske Regioner og KL., og den skal fremsætte forslag, som kan understøtte mere sammenhængende indsatser på området.

Socialstyrelsen er vært for dialogmødet i Middelfart. Interessenter på området, herunder både fagpersoner og forældre til børn med handicap, inviteres til at deltage og komme med input til arbejdsgruppen.

Praktiske oplysninger

Programmet består af et kort oplæg efterfulgt af to workshops, hvor deltagerne i grupper skal finde frem til de udfordringer og forslag til løsninger, de finder mest centrale. Deltagelse i dialogmødet er gratis men efter først-til-mølle princippet ved tilmelding. Der er frist for tilmelding 14. november 2016. HandicapBarn.dk deltager i mødet.

Yderligere oplysninger om program, tilmelding m.v.

Socialstyrelsen ønsker, at der skal fremstilles inspirationsmateriale til kommunerne til styrket tidlig og forebyggende indsats til forældre med børn med handicap. Derfor har de nu sendt dette i begrundet udbud, hvor beløbsrammen for dette er sat til ca 776K. 

Planen er at der den 01. december næste år skal være et klart inspirationsmateriale klar til kommunerne. Formålet med projektet er at få udarbejdet et inspirationsmateriale til anvendelse i kommunerne, så de får mulighed for at tilbyde familier med børn med handicap indsatser, der har den ønskede effekt. Inspirationsmaterialet skal give kommunerne et indgående kendskab til forskellige indsatser til målgruppen og skal, ud fra inspirationsmaterialet, udvælge og implementere de formidlede metoder i arbejdet med familierne.

Formålet med projektet er at få udarbejdet et inspirationsmateriale til anvendelse i kommunerne, så de får mulighed for at tilbyde familier med børn med handicap indsatser, der har den ønskede effekt. Inspirationsmaterialet skal give kommunerne et indgående kendskab til forskellige indsatser til målgruppen og skal, ud fra inspirationsmaterialet, udvælge og implementere de formidlede metoder i arbejdet med familierne.

Pt. er en kortlægning under udarbejdelse. Denne kortlægning identificerer aktuel viden og udpeger gode kommunale eksempler på forskellige typer af tidlig og forebyggende indsats, målrettet hele familien. Rambøll er leverandør af denne kortlægning, som ventes færdig i starten af december 2015.

Inspirationsmaterialet skal udarbejdes i en form, som Socialstyrelsen let kan formidle, og som kan bruges af kommunerne, uanset kommunestørrelse og geografisk placering. Inspirationsmaterialet skal have en beskaffenhed, så alle har mulighed for at bruge det, i det daglige arbejde.

Målet med inspirationsmaterialet er, at kommunerne bliver støttet i at tilbyde de metoder, de kurser og den rådgivning, som kortlægningen har vist som mest virkningsfulde for målgruppen.

HandicapBarn anbefaler, at der bruges model HandicapBarn, der netop har fokus på en den forebyggende indsats. En model, der samlet vil betyde færre udgiftskroner på handicapområdet incl. anbringelsesområdet, færre anbringelser, færre skilsmisser og bedre livskvalitet hos familier med handicappede børn. Se mere på Model HandicapBarn

 

Nok er vores hovedområde børn med specielle behov, men alle bliver ældre med tiden, hvorfor vi også vil tillade os at bringe denne historie.

H.K.H Prinsesse Marie indvier nemlig mandag den 13. oktober et seniorhus i Hinnerup, som er en del af Specialområde Autisme i Region Midtjylland. Seniorhuset består af fire boliger og bliver tilmed det førte specialmiljø til ældre med autisme her i Danmark.

Ældreboligerne er en del af et udviklingsprojekt, der skal indsamle viden og erfaring om, hvad der kan gøres for ældre medborgere med autisme, herunder hvordan man kan afprøve nye muligheder indenfor velfærdsteknologi og it.

- De fire ældre borgere med autisme er netop flyttet ind i det nye, spændende byggeri og glæder sig til, at boligerne officielt skal indvies. Det betyder rigtig meget for borgerne og for os i Specialområde Autisme, at Prinsesse Marie personligt netop engagerer sig i denne sag for på den måde at være med til at styrke indsatsen til mennesker med autisme, fortæller Lars Aarup Jensen, der er områdeleder for Specialområde Autisme.

H.K.H. Prinsesse Marie indvier boligerne i sin egenskab af at være protektor for Landsforeningen Autisme, der har været med til at udforme byggeriet sammen med Realdania og Socialstyrelsen. I sidste uge kom det også frem at prinsessen har autisme inde på nært hold, idet et familiemedlem har dette.

Udgivet i Autisme
Torsdag, 07 marts 2013 13:44

UDSATTE BØRN OG UNGES RELATIONER STYRKES

Forebyggende indsatser for udsatte børn og unge bygger bro mellem barnet og familien og styrker netværk og sociale relationer. Det viser den afsluttende rapport om Dialogprojektet.

Uanset om der er tale om et barn på 1½ år med en usikker ung mor, en 8-årig dreng, der slår på alt og alle, eller en indadvendt teenager med et hash-problem, så skal kommunens indsats fokusere på to centrale elementer: At støtte familien i at få det bedst mulige fællesskab på trods af problemerne og at hjælpe både familie og barn med at få opbygget et netværk og de nødvendige sociale kompetencer.


Fire års samarbejde mellem forskning og praksis
I Dialogprojektet har forskere og praktikere over de sidste fire år indsamlet viden om 23 foranstaltninger til udsatte børn og unge mellem 0 og 22 år. ”Vi har haft et meget positivt samarbejde, hvor både forskere og praktikerne har lært rigtig meget – og både kommuner og foranstaltninger over hele landet vil forhåbentlig få nytte af den nye viden,” siger seniorforsker Mette Lausten, som har ledet projektet.

Det hjælper på forældrerelation, sundhed, skole, fritid og trivsel
Før- og eftermålingerne viser, at en række projekter lykkes med at sætte en positiv udvikling i gang hos børn og unge. Relationen mellem forældre og børn bliver stærkere, sundheden bliver bedre, fritidslivet styrkes, og mange børn og unge kommer ind i en positiv udvikling med bedre trivsel. 

Svært med misbrug og kriminalitet
Det er ikke lykkedes nogen af indsatserne i projektet at hjælpe de unge, som har problemer med kriminalitet eller misbrug. Det kan være et signal om, at disse problemer har en sådan tyngde, at det kræver en tungere og mere målrettet indsats end det, en mere generel forebyggende indsats kan levere, vurderer forskerne. 

Sandsynlige effekter
Der er i kommunerne stor efterspørgsel på dokumentation og viden om effekterne af sociale indsatser. Derfor har forskerne udviklet et redskab, der kan hjælpe kommunerne til at fokusere på effekten af deres indsatser for udsatte børn og unge. Forskerne understreger, at der ikke er tale om egentlige effektmålinger, som kræver mere. Men redskabet kan ved hjælp af før- og eftermålinger sandsynliggøre en sammenhæng mellem indsats og effekt og på den måde hjælpe kommunerne til at dokumentere deres arbejde. 

Dialogprojektet er af bestilt af Socialstyrelsen og gennemført af SFI i samarbejde med COWI A/S. Få information på www.forebyggelse-boernogunge.dk 

SFI-rapport 13:04 : God praksis i forebyggende arbejde. Samlet evaluering af dialogprojektetUdgivelse: Mette Lausten, Helle Hansen & Vibeke Myrup Jensen: God praksis i forebyggende arbejde. Samlet evaluering af Dialogprojektet. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 13:04
Udgivelsesdato: 7. marts 2013
Omfang/pris: 175 sider / kr. 170,- inkl. moms.
Læs resumé »    
Læs mere, bestil/download rapport »    
 

Udgivet i Dagens historie

Socialstyrelsen har efter en budrunde valgt reklamebureauet Naked Communications til at stå for deres kampagne, som skal øge bevidstheden om - og forståelsen for handicappede. Kampagnen har et budget på 2,5 millioner, oplyser Markedsføring.dk 

 

Naked Communications har også afviklet kampagner for andre kendte varemærker, heriblandt kan nævnes Disney, Sony og Unibet.

 

Det bliver interessant at se den utraditionelle kampagne, som skal afvikles for at fremme forståelse omkring det at have et handicap. Kampagnen bliver kørt til efteråret som en del af FN's Handicapkonvention.

Udgivet i Dagens historie

Socialstyrelsen har efter en budrunde valgt reklamebureauet Naked Communications til at stå for deres kampagne, som skal øge bevidstheden om - og forståelsen for handicappede. Kampagnen har et budget på 2,5 millioner, oplyser Markedsføring.dk 

 

Naked Communications har også afviklet kampagner for andre kendte varemærker, heriblandt kan nævnes Disney, Sony og Unibet.

 

Det bliver interessant at se den utraditionelle kampagne, som skal afvikles for at fremme forståelse omkring det at have et handicap. Kampagnen bliver kørt til efteråret som en del af FN's Handicapkonvention.

Udgivet i Dagens historie

Fyraftensmøder: I januar og februar 2013 inviterer Socialstyrelsen til fyraftensmøder om ledsageordningen for børn og unge mellem 12 og 18 år med handicap. Møderne finder sted fem steder i landet, og det er gratis at deltage.

LedsageordningEr du kommende bruger, forældre til en bruger, kunne du tænke dig at være ledsager, eller har du på anden måde faglig eller personlig interesse for ledsageordningen for børn og unge mellem 12 og 18 år med fysiske eller psykiske handicap? Så er det relevant for dig at være med til Socialstyrelsens møder, der informerer om ordningen.

Ungdomsliv på lige fod med andre unge
Ordningen skal medvirke til, at børn og unge med funktionsnedsættelser får bedre muligheder for at leve et ungdomsliv på lige fod med andre børn og unge og bliver mere uafhængige af hjælp fra deres forældre. Fx i forhold til at gå til fritidsaktiviteter, ud at shoppe eller i biografen uden at forældrene er med.

På møderne kan du høre mere om ordningen og få et indblik i de mange gode erfaringer fra brugere og ledsagere. Du vil få lejlighed til at tale med brugere, ledsagere, kommunale sagsbehandlere samt repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer.

Fyraftensmøderne finder sted den:


Mere om ledsageordningen på socialstyrelsen.dk

Udgivet i Kurser og møder

Fyraftensmøder: I januar og februar 2013 inviterer Socialstyrelsen til fyraftensmøder om ledsageordningen for børn og unge mellem 12 og 18 år med handicap. Møderne finder sted fem steder i landet, og det er gratis at deltage.

LedsageordningEr du kommende bruger, forældre til en bruger, kunne du tænke dig at være ledsager, eller har du på anden måde faglig eller personlig interesse for ledsageordningen for børn og unge mellem 12 og 18 år med fysiske eller psykiske handicap? Så er det relevant for dig at være med til Socialstyrelsens møder, der informerer om ordningen.

Ungdomsliv på lige fod med andre unge
Ordningen skal medvirke til, at børn og unge med funktionsnedsættelser får bedre muligheder for at leve et ungdomsliv på lige fod med andre børn og unge og bliver mere uafhængige af hjælp fra deres forældre. Fx i forhold til at gå til fritidsaktiviteter, ud at shoppe eller i biografen uden at forældrene er med.

På møderne kan du høre mere om ordningen og få et indblik i de mange gode erfaringer fra brugere og ledsagere. Du vil få lejlighed til at tale med brugere, ledsagere, kommunale sagsbehandlere samt repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer.

Fyraftensmøderne finder sted den:


Mere om ledsageordningen på socialstyrelsen.dk

Udgivet i Kurser og møder

"Det gode efterværn" - unges positive historier Ny bog fra Socialstyrelsen giver ordet til 10 unge mennesker, som fortæller om deres gode erfaringer med at få hjælp i overgangen til at blive voksen.

Bogen "Det gode efterværn" henvender sig til fagpersonale, der har til opgave at støtte tidligere anbragte unge i overgangen til en selvstændig voksentilværelse.

I bogen kan man læse om, hvad unge, der tidligere har været anbragt, har haft af udfordringer ved at skulle flytte for sig selv, om hvilken type af støtte de har fået og om hvad der har været hjælpsomt.

Bogen giver læseren forståelse for de unge og deres behov, og kan dermed være et omdrejningspunkt for samtaler med de unge om udfordringer, drømme og mål i livet.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:

-"For tidligere anbragte unge kan det være særligt svært, at få en voksentilværelse til at fungere, fordi de ikke har det samme netværk og den samme støtte omkring sig, som andre unge har. Derfor er det vigtigt at lytte til de tidligere anbragte unges egen stemme, så vi har de bedste forudsætninger for at hjælpe dem. Det bidrager denne bog til."
Bogen henvender sig til:

  • Ansatte på anbringelsessteder, som har til opgave at støtte tidligere anbragte unge i deres overgang til at være voksen.
  • Kontaktpersoner, der støtter unge, som i forbindelse med efterværn er flyttet for sig selv.
  • Sagsbehandlere i kommunen, som er ansvarlig for at tilrettelægge en god efterværnsindsats for unge.
  • Unge, der er på vej ud i livet efter at have været anbragt uden for hjemmet.

Bestil eller henogen "Det gode efterværn"

Udgivet i Dagens historie

HandicapPortal.dk

HandicapBarn.dk

HandicapForhold.dk

Ferie-Fritid

Nyhedsmail

Tilmeld vores e-mail Nyhedsbrev for at få øjeblikkelig opdatering når som helst

mod_eprivacy

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.