Kritikken omkring den meget omstridte vaccine mod livmoderhalskræft har taget en ny drejning, da også en ledende overlæge Kim Varming ved Aalborg Universitetshospital går ind i debatten. Kim Varming anklager nu direkte Sundhedsstyrelsen for at vildlede om HPV-vaccinen. 

"Der er ikke bevis for, at den omstridte HPV-vaccine kan redde liv." Det siger Kim Varming i en udtalelse til dagbladet Information. Kim Varming går nu kraftigt i rette med Sundhedsstyrelsens information om vaccinen, som gratis tilbydes yngre kvinder.

Anklages for misinformation

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm anklages i samme artikel i Dagbladet Information af den ledende overlæge ved Aalborg Universitetshospital for at udføre videnskabelig uredelighed. Det sker på baggrund af, at Sundhedsstyrelsen med deres direktør Søren Brostrøm i front har udtrykt bekymringer for at sige ta HPVvaccinen beskytter imod livmoderhalskræft og at den redder liv. 

Sundhedsstyrelsen og Søren Brostrøm skal ifølge de udtalelser, som Kim Varming fremkommer med, oplyse, at HPV-vaccinen beskytter mod livmoderhalskræft og det redder ca 100 pigers liv om året, hvilket ikke er korrekt ifølge overlægen. Der er tale om misinformation, da det ikke er blevet bevidst at vaccinen beskytter mod kræft. Derfor anklager han nu igen styrelsen og dens direktør for at føre befolkningen og de politikere bag lyset, som ellers skal træffe beslutninger om vaccinatiosnprogrammer. Det siger han til Information

Det Europæiske lægemiddelagentur modtog fredag en omfattende kalge over sin håndtering af sagen omkring mulige bivirkninger, da de skulle undersøge sidste år sagen om bivirkninger af HPV-vaccinen.

Men det er ikke første gang at ledende overlæge Kim Varming ved Aalborg Universitetshospital er ude med riven efter Sundhedsstyrelsen. På Twitter den 17. november 2015 skrev Warming også "HPV Når en myndighed fejltolker en konklusion på en rapport, der ikke er tilgængelig, har det karakter af uredelighed og folkeforførelse".

Andre læger både fra Danmark og udlandet bakker op om kritikken, som du kan læse mere om i Dagbladet Informations artikel

 

Dansk Epilepsiforening er ude med riven efter Sundhedsstyrelsen. Det sker efter at styrelsen i denne uge har været ude med nye nationale kliniske retningslinier for epilepsiområdet.

Foreningen mener at retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen er et lille, men begrænset skridt frem for epilepsibehandling

Sundhedsstyrelsen udsendte den 1. juli den endelige version af Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) for epilepsiområdet. 

Dansk Epilepsiforening har afgivet høringssvar i sammenhæng med arbejdet, og vi kan konstatere, at de endelige retningslinjer er udkommet uden de store ændringer i forhold til høringsudkastet.

Det er dermed fortsat foreningens holdning, at de foreliggende retningslinjer kun i meget begrænset omfang kan løse de betydelige praksisudfordringer, som mennesker med epilepsi oplever i forbindelse med dagligdagen.

Det skyldes i vid udstrækning den metode, som retningslinjerne udarbejdes efter, da den sætter snævre rammer for resultatet. Det giver et entydigt og stærkt afgrænset sundhedsfagligt perspektiv i det foreliggende dokument.

Det er særligt ærgerligt, at de foreliggende retningslinjer:
• Udelukkende fokuserer på børn under 18 år.
• Ikke i højere grad metodisk kan inddrage værdifulde praksiserfaringer.
• Ikke rummer en mere udførlig og præcis målgruppebeskrivelse og tager hensyn til, hvor kompleks og forskelligartet en sygdom epilepsi er.
• Ikke rummer anbefalinger for et sammenhængende udrednings- behandlings- og rehabiliteringsforløb p å tværs af sektorer.

Det er særligt positivt, at de nye retningslinjer:
• Fremhæver vigtigheden af en hurtig udredning og behandling.
• Berører det vigtige spørgsmål om hvad man som fagperson kan vælge - buccal midazolam eller rektal diazepam - ved epileptiske anfald, der varer længere end 3-5 minutter.
• Slår fast, at man er medicinsk intraktabel (ikke kan behandles med medicin) efter forsøg på behandling med to forskellige velvalgte og velafprøvede slags medicin.
• Fremhæver et betydeligt behov for en række konkrete supplerende forskningsindsatser.

Elipelsiforeningen har haft afgivet et større høringsvar som var kritisk overfor NKR, og du kan læse høringsvaret her.

Sundhedsstyrelsen har nu udsendt et fornyet faktaark om HPV vaccinen. Det sker på grund af den aktuelle debat om HPV-vaccinen og de formodede bivirkninger. Selve fakta-arket beskriver i kort form baggrunden for at indføre vaccinen. Det vil sige fakta om udbredelsen af livmoderhalskræft, tilslutning til screeningsprogrammet med mere.  

Derudover er der oplysninger om, hvordan Sundhedsstyrelsen arbejder med de indberettede formodede bivirkninger.

Du kan se Faktaark om HPV-vaccinen ved at trykke her

De seneste tal for indberetning af formodede bivirkninger ved HPV-vaccination er blevet offentliggjort for et par dage siden i Nyt om bivirkninger juni 2015. Der beskriver Sundhedsstyrelsen også HPV vaccinen

MISTANKE OM BIVIRKNINGER EFTER VACCINATION

Piger, der har mistanke om, at de har fået bivirkninger efter HPV-vaccination, skal kontakte deres egen læge. Lægen kan foretage en undersøgelse og igangsætte en behandling eller henvise til videre udredning. Udredningen kan for eksempel foregå ved en af de fem særlige tovholderfunktioner i regionerne, som er udpeget til at tage hånd om diagnostik og behandling af denne gruppe patienter.

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2015 blev der afsat 12 mio. kr til at afprøve aflastningstilbud med et sundhedsfagligt indhold til familier med uhelbredelige syge børn. Udmøntningen skal ske for perioden 2015-18.

Derfor indkalder Sundhedsstyrelsen nu ansøgninger om at komme i betragtning til disse midler. 

Støtte til syge børn og deres familier

Formålet med den nye pulje er, at støtte uhelbredelige syge børn og deres familier i form af aflastningstilbud og rekreation undervejs i sygdomsforløb. Her kan der være faser, hvor den svære sygdom præger barnet og familiens hverdagsliv, eller som den sidste tid i sygdomsforløbet.

Sundhedsstyrelsen påpeger at de nye aflastningstilbud skal kunne tilbyde barnet og dens familie ophold af kortere varighed, hvor der fokuceres på at fremme livskvalitet ud fra en tværfaglig tilgang. 

Institutionen skal desden også kunne tilbyde støtte, undervisning og rådgivning til familien inden for det sundhedsfaglige, sociale, fysiologiske (motoriske), pædagogiske og psykologiske område. Aflastningstilbuddet skal desuden kunne understøtte den behandling, som er igangsat af den behandlende afdeling.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens satspuljeopslag 

Fredag, 23 maj 2014 09:41

Aktion lukker 10.000 websider

En stor verdensomspændende aktion har lukker 10.000 websider ifb med operation PENGEA VII oplyser Sundhedsstyrelsen på deres webside, der fandt sted fra 13.-20. maj 2014. Det var den indtil nu største aktion i verden af sin art, og blev koordineret af Interpol.

 

Aktionen havde fokus på at bekæmpe ulovligt salg af medicin på nettet og samtidig gøre forbrugerne opmærksomme på at de skal passe på hvad de køber. Udover de 10.000 lukkede websider blev 237 personer anholdt, og der blev tilbageholdt for over 31 millioner dollars af ulovlig medicin. 

 

Mange af de ialt 540.000 forsendelser der blev kontrolleret, indeholdt ikke det medicin som stod på pakken, men noget helt andet. 


Fra Danmark deltog Sundhedsstyrelsen, SKAT, politiet og Fødevarestyrelsen i aktionen, med assistance fra Lægemiddelindustriforeningen og Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Interpol advarer om, at man risikerer at blive udsat for kreditkortsvindel, identitetstyveri eller at ens computer bliver inficeret med vira og anden skadelig software, hvis man køber medicin fra ulovlige hjemmesider, oplyser Sundhedsstyrelsen også på deres webside.

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen - tryk her for at læse hele artiklen.

Udgivet i Dagens historie

Sundhedsstyrelsen har den 21. februar 2014 udsendt i høriing om en national klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge i høring.

 

ADHD er den hyppigste psykiatriske diagnose blandt børn og unge. Der er herhjemme sket en stor stigning i antallet af børn, der på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger får diagnosen ADHD, fra ca. 1.000 børn og unge i 2001 til ca. 8.000 i 2011. I samme periode har der ligeledes været en stigning i forbruget af ADHD-medicin til børn og unge, og i 2010 blev 1,56 % af alle børn og unge under 18 år behandlet med ADHD-medicin. Dertil kommer, at der er væsentlige regionale forskelle i forbruget af ADHD-medicin.

RETNINGSLINJE DEL AF SAMLET INDSATS

Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der systematisk har gennemgået evidensen på få udvalgte områder inden for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. Det har Sundhedsstyrelsen gjort for at sikre, at udredning og behandling foregår på et evidensbaseret grundlag og med tilstrækkelig høj faglig kvalitet. Anbefalingerne i retningslinjen er således blot en del af en samlet tværfaglig indsats over for børn og unge diagnosticeret med ADHD.

 

Retningslinjen er i høring fra den 21. februar til den 14. marts 2014.

 

Du kan læse mere om høringsudkastet på dette link

Udgivet i ADHD

Nedenstående blogindlæg er indsendt til redaktionen på HandicapBarn.dk - brugeren ønsker at være anonym, men redaktionen kender pågældendes identitet. Indlægget står for brugerens egen regning.

 

Bestyrelsesformand i TrygFonden, Jørgen Huno Rasmussen, åbnede den 29. august TrygFondens nye Børneforskningscenter, og manden er også formand i LundbeckFonden! Lundbeck producerer psykofarmaka. 

Hvad vil en mand fra LundbeckFonden og fra TrygFonden med et Børneforskningscenter? Hjælpe børn ELLER profitmaximere for Lundbeck og TrygFonden? Både TrygFonden og LundbeckFonden støtter psykiaterne på Forskningsklinikken for funktionelle lidelser (FFL), med kæmpe beløb og gratis medicin. 

Sundhedsstyrelsen bakker 100 % op om FFLs ideer og diagnoser, den har endda givet FFL lov til at bruge ikke-WHO-godkendte diagnoser, som psykiaterne selv har opfundet, hvis de bare gør det samvittighedsfuldt. Sundhedsstyrelsen og landets kommuner er glade for FFL, for psykiaterne på klinikken lover at gøre folk med kroniske sygdomme raske. Så kommunerne sender fysisk syge til psykiaterne på FFL. Der findes dog ingen bevis for, at folk med f.eks. smerter bliver raske af mindfulness og psykofarmaka, så ’behandlingen’ må anses for at være et forsøg. 

Men TrygForsikring tjener på, at folk får den psykiatriske diagnose: funktionelle lidelser, for så kan de ikke få sygeforsikringer eller skadeserstatninger udbetalt, for de gives kun sjældent til psykiske lidelser. Kommunerne, Sundhedsstyrelsen, FFL, TrygFonden og Lundbeck er således ’nære venner’, og det vil ikke være noget problem for FFL at få tilladelse af Sundhedsstyrelsen til at få udleveret det betydelige materialet fra børne-folke-undersøgelsen til forskning, ganske vist i anonymiseret udgave lover kommunerne, men alle de data om børns og deres familiers helbred kan sagtens bruges i psykiaternes favør, bl.a. til at påvise hvor mange syge og potentielt syge der er i Danmark. Og er det mange, så er det et bevis på psykiatriens berettigelse, fremmarch og øgede budget og for psykiaterne på FFLs nødvendighed. 

Børn opfordres i skolen til at afgive fortrolige oplysninger om familie, sygdom og madvaner + cpr-nummer i børne-folke-undersøgelsen, Skolesundhed.dk, som er betalt af TrygFonden. Nogle skoler siger endog til børnene, at de SKAL udfylde skemaerne… 14 kommuner og 420 skoler deltager i skolesundhed.dk., så materialet bliver stort. 

Det er imidlertid ulovligt at bede børn om fortrolige oplysninger uden forældrenes samtykke…

Skolelederne bliver lokket med, at de kan se nogle kurver over, hvor godt det går ’deres børn’ i forhold til børn på andre skoler, og med at de så kan sætte bedre ind, hvis der er problemer. Og det er smart at kæde skoleundersøgelse.dk sammen med de obligatoriske sundhedstjek på skolerne, så det hele ser ud som om, at undersøgelsen er obligatorisk. 

At psykiaterne på FFL går efter børnene, ses også af nedenstående link, hvor psykiaterne på FFL vil bede børn helt ned til 8 år om at sende SMS beskeder om deres humør, symptomer og bekymringer på daglig basis (hvilket helt klart er fortrolige oplysninger) til en af deres nye undersøgelser. Selvom forældrene evt. har givet lov, så går det for tæt på børnene, som jo ikke kan vide, hvad det skal bruges til. De bliver registreret med cpr-nummer og vil få en diagnose, hvis psykiaterne mener, at de lider af psykiaternes egen selvopfundne diagnose: helbredsangst. Og hvilke følger det kan få for dem forsikringsmæssigt senere i livet, er beskrevet ovenfor.

Og hele ’set uppet’ med skolesundhed.dk. er en ganske smart, for TrygFonden skaffer data til FFL, (og egen forsikringsvirksomhed og potentielle kunder til Lundbecks lykkepiller) uden at de involverede ved noget om det. Og nej, jeg kan desværre ikke bevise, at det forholder sig sådan, men mange års granskning af ’vennernes’ adfærd har vist mig, hvordan de agerer. 

TrygFonden har f.eks. lavet et stort førtidspensionsoplæg: ”Syg men ingen diagnose”, som bygger på FFLs psykiatriske diagnose funktionelle lidelser, og Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet går også ind for det psykiatriske begreb funktionelle lidelser, endda så meget, så de har givet FFL og dermed psykiatrien, ansvaret for ME (kronisk træthedssygdommen), som, ifølge WHO, er en fysisk lidelse. 

Psykiaterne fra FFL har endda fået lov til at tvangsindlægge en meget syg Me-patient på Hammel Sygehus, og psykiaterne fra FFL har fået magt til at isolere hende fra sin familie og andre i 4 måneder nu. Klar ulovlig praksis. 

De fire er altså en fast sammentømret enhed, som hjælper hinanden, og derfor er jeg overbevist om, at skolesundhed.dk drejer sig om at få oplysninger ud af børn om danskernes sygdomme og her især om børns sygdomme. FFL har længe skrevet om børn og funktionelle lidelser, men har ikke fundet den rette tilgang før nu med skolesundhed.dk

At de overtræder alle etiske regler for god opførsel overfor børn, betyder åbenbart intet. 

Jeg har kontakt med en mor i Odense, hvis barn fik at vide af skoleledelsen, at han skulle udfylde skemaet… ikke noget med at fortælle, at det var frivilligt… og at man ikke har pligt til det, hvilket er klart ulovligt uden samtykke fra forældrene. 

Sundhedsplejersken og unge-lægen vil få adgang til materialet, så børn og forældre kan blive konfronteret med barnets oplysninger ved en konsultation. 

Og hvad hvis der sker fejl med anonymiteten? Så har FFL og TrygFonden direkte adgang til viden om potentielle patienter / klienter, som kan behandles som patienter, eller som ikke vil kunne få forsikrings-erstatninger pga. psykisk sygdom i fremtiden. 

Om Jørgen Huno Rasmussen:

http://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article5515402.ece
http://www.trygfonden.dk/Nyheder/2013/08/TrygFondens-Boerneforskningscenter-aebnet

Om Skolesundhed:
https://www.skolesundhed.dk/ForaeldreInformation.aspx

Se hvilke byer og skoler som er med i den ulovlige dataindsamling:
https://www.skolesundhed.dk/ElevLogin.aspx 
Phd-projekt om børn, mødre, funktionelle lidelser / helbredsangst og børne-SMS-tilbagemelding:
http://funktionellelidelser.dk/for-fagfolk-forskere/forskere/ph.d.-projekter/mette-viller-thorgaard/?searchFrom=http%3A%2F%2Ffunktionellelidelser.dk%2Fsearch%2Flocal%2F&searchQuery=børn&searchPos=0

Udgivet i Brugeroplevelser

Vi, Christine Roloff og Mille Ravn Sørensen, er to Tv-tilrettelæggere, som i samarbejde med Sundhedsstyrelsen er gået i gang med at udvikle en hjemmeside, Downsliv.dk. Sitet har til formål at informere kommende forældrepar om, hvad det vil sige at have et barn med Downs syndrom, således at de 
får forudsætningerne for at træffe en beslutning på et velinformeret grundlag.

Det er vores og Sundhedsstyrelsens opfattelse, at der i dag er sparsom og mangelfuld information omkring det at være forældre til et barn med Downs syndrom. Det vil vi forsøge at lave om på. Via små videohistorier vil vi imødekomme det behov, kommende forældre har for at møde andre i samme 
situation som dem selv.

Vi har i forvejen lavet fem korte film med tre familier, der fortæller åbent og ærligt om deres glæder og bekymringer med et barn med Downs syndrom. Hjemmesiden er endnu blot en skitse, men filmene kan ses her: http://www.moredots.dk/projects/downsliv/index.php

For at vise et så nuanceret billede som muligt, af hvordan et liv med Downs syndrom kan være, skal vi nu i gang med at producere flere film med nye medvirkende. Derfor søger vi:

  • Tre søskende til et barn med Downs syndrom, der har lyst til at fortælle om, hvordan det er at være bror/søster. Vi søger et barn, en ung og en voksen søskende. 
  • En enlig mor eller far der kan fortælle om deres hverdag. 
  • Et skilsmissepar hvor dét at få et barn med Downs syndrom drev dem fra hinanden.
  • En ganske almindelig familie der har lyst til at fortælle om deres hverdag med et barn med Down syndrom på godt og ondt – som i de allerede eksisterende fem film. 
  • Par der ser tilbage på den fosterdiagnostiske proces, og som kan fortælle om de tanker og følelser de 
  • gennemgik. Vi ønsker både at snakke med par, der var i tvivl, og par der ikke var i tvivl ift. abort.

Hjemmesiden og filmene forventes at være færdige til efteråret, hvorefter blandt andre Sundhedsstyrelsen, Jordemoderforeningen og Dansk Center for Almen Medicin vil henvise til det endelige site: downsliv.dk.

I forhold til debatten om for og imod abort af fostre med Downs syndrom, skal det skal understreges, at vi er fuldstændig neutrale. Formålet med dette site er altså ikke atfremme nogle bestemte holdninger. Tværtimod. Formålet med Downsliv.dk er at give kommende forældrepar et nuanceret og fyldestgørende 
billede af, hvad livet med et downs-barn kan medføre, således at de er bedst klædt på til at træffe en beslutning på et velinformeret grundlag.

Vil I gerne høre mere om projektet, så send os en mail på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ring 26668166. Vi kan altid starte med en uforpligtende snak, hvor vi fortæller mere om det hele, hvorefter I kan beslutte, om det er noget for jer.

Vi glæder os til at høre fra jer!

Bedste hilsner

Christine Roloff og Mille Ravn Sørensen

Udgivet i Dagens historie

HandicapPortal.dk

HandicapBarn.dk

HandicapForhold.dk

Ferie-Fritid

Nyhedsmail

Tilmeld vores e-mail Nyhedsbrev for at få øjeblikkelig opdatering når som helst

mod_eprivacy

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.