af Søren Malchow, redaktør og stifter

af Søren Malchow, redaktør og stifter

Socialstyrelsen arbejder i denne tid med at udarbejde en rapport, der skal være færdig til Socialministeren og socailpolitikerne i Folketinget i marts 2017. 

Derfor har der været afholdt flere møder på det seneste. HandicapBarn deltog på dialogmødet i Middelfart i denne uge, hvor der var udvalgt 60 deltagere til mødet af dem som havde ønsket at deltage i dette. Det skulle være 30 professionelle og 30 forældre. På deltagerlisten kan vi konstatere at der kun var 10 rene forældre, øvrige kom som repræsentanter for forskellige sygdomsorganisationer, hvoraf en del af disse også havde et barn med handicap.

Herudover var der også arbejdsgruppen repræsenteret i dialogmødet. Arbejdsgruppen består af deltagere fra fire ministerier, KL og Danske Regioner. Under dialogmødet skulle deltagerne drøfte "Udfordringer med sammenhæng og koordination i indsatserne for børn med handicap" og "Gode løsninger og sammenge insatser" dertil.

Der var også indlæg fra VISO, som vi bringer senere da vores redaktør på HandicapBarn kom for sent grundet at han måtte sidde i kø efter et større uheld på motorvejen ved Kolding i over 45 minutter.

HandicapBarn deltog i den 4. af de fire grupper som mødedeltagerne var opdelt i.

Hvorfor overgang ved 18 år?

En af gruppedeltagerne bemærkede, at hun ikke kunne forstå at man automatisk overfører det handicappede barn når det fylder 18 år. Det skyldes, at for manges vedkommende så er deres hjerne først udviklet når de når 25-26 år, og for autister skal man op på 30 år, hvilket afsted kom en opfordring til Socialstyrelsen om at man også indstiller til at aldersgrænsen bliver rykket til 30 år.

Under frokosten fortælle nogle af mødedeltagerne at det havde været svært i flere af grupperne at komme igang med at udpege udfordringerne helt nøjagtigt, men generelt var der efterlysning af kassetænkning, hvor forvaltninger og sektorer i forvaltningerne ikke arbejder sammen om barnets handicap.

Ligeledes inddrages forældreerfaringerne ikke. En forældre fortalte om at hun havde stået ene og alene uden erfaring med hendes barns handicap, og ville gerne hjælpe andre med den erfaring som hun havde oparbejdet. Flere sagsbehandlere på mødet udtalte at de mangler information om de specifikke behov, hvilket gør at man taber de ressourcer som de handicappede børn faktisk har. Man skal ikke se dem som en udgift men en langtidsinvestering, hvor der er behov for langtidsplanlægning. Flere sagsbehandlere klagede over at politikerne kun tænker korttidsplanlægning og i besparelser. Ligesom der er alt for lang og tung sagsbehandling, hvor det ikke er sagsbehandleren

I forbindelse med mødeevalueringen fortælle mødegrupperne samstemmigt at der ønskes en koordinerende sagsbehandler, hvor også en gruppe kom med at det er vigtigt at denne koordinerende sagsbehandler også opfylder sin vejledningspligt. 

Udfordringer kan deles op i tre sammenhængende problemstillinger

En af grupperne opstillede udfordringerne i tre sammenhængende problemstillinger:

  • Økonomisk
  • Strukturelt
  • Personlige

Med økonomiske udfordringer på området tænkte grupper på den lovgivning der er på området, hvor penge kommer fra forskellige kasser og der mangler lange handlingsplaner, hvor det uden disse er ikke muligt at arbejde langsigtet med det handicappede barns ressourcer

Gennem de strukturelle udfordringer skal beslutningskompetencen meget længere ud i beslutningsleddet, så når sagsbehandleren sidder til møde, så kan denne beslutte hvad der skal ske uden at denne skal hjem og spørge en gruppeleder og andre før en afgørelse kan træffes. Ligeledes mangler der videnscentre i kommunerne samt borgerinddragelse i sagerne, da borger tit ikke bliver hørt før der er truffet en afgørelse.

Udfra de personlige udfordringer på området, så bliver de private ressourcer ikke nok medinddraget i beslutningsprocesserne, og flere på mødet påpegede igen og igen, at amterne kørte bedre med sagsbehandlingen af handicapsagerne da der er forsvundet stor vidensgrundlag efter at det er kommet ud i kommunerne. Nogle mødedeltagerne kom også med udtalelser om at VISO gør det godt og de har stor vidensgrundlag, men når kommunerne skal udmønte det VISO kommer med sker der ikke mere, og så er man på status que igen.

Et par af de deltagende sagsbehandlere mente at den måde hvor sagsbehandlingen kører på i kommunerne er godt nok set med at de har sager efter CPR nr og er generalister og at det ikke skal samles i regionale enheder. Det var sagsbehandlere som kom fra kommuner, hvor det er kendt for problematik omkring sagsbehandlingen.

En af grupperne fortalte på evuleringen af mødet, at de gerne så at der kommer en koordinering af overgange, så de forskellige sektorer bliver inddraget, hvorved der ikke kommer stop for borgeren da alt skal findes ud af fra ny af. Desuden opfordrede de til at der kommer en politistik prioritering af helhedsløsninger på området. Det bliver derfor spændende at se hvad forslag som Socialstyrelsen fremlægger for Socialministeren i marts 2017 og hvad der så sker på området fremover?

Torsdag den 24. november har Socialstyrelsen inviteret både fagfolk og forældre til et stort dialogmøde. Her vil man gerne spørge deltagerne om "Hvordan sikrer vi mere sammenhængende indsatser?" og opfordrer folk til at komme og være med til at pege på udfordringer og løsninger.
 
Børn med funktionsnedsættelser og deres familier vil ofte have brug for indsatser på en række områder - fx sundhed, social og skole. Det kan give udfordringer - men hvori består vanskelighederne helt præcist, og hvor er de gode løsninger?

Dette diskuteres på et åbent dialogmøde, hvor der sættes fokus på forenkling af hjælp til børn med handicap. Mødet holdes den 24. november 2016 kl. 10-14 i Middelfart.

 

Vil sætte fokus på de sammenhængende indsatser

Dialogmødet afholdes i regi af en arbejdsgruppe, som social- og indenrigsministeren har nedsat. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Social- og Indenrigsministeriet, Sund-heds- og Ældreministeriet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Finansministeriet, Danske Regioner og KL., og den skal fremsætte forslag, som kan understøtte mere sammenhængende indsatser på området.

Socialstyrelsen er vært for dialogmødet i Middelfart. Interessenter på området, herunder både fagpersoner og forældre til børn med handicap, inviteres til at deltage og komme med input til arbejdsgruppen.

Praktiske oplysninger

Programmet består af et kort oplæg efterfulgt af to workshops, hvor deltagerne i grupper skal finde frem til de udfordringer og forslag til løsninger, de finder mest centrale. Deltagelse i dialogmødet er gratis men efter først-til-mølle princippet ved tilmelding. Der er frist for tilmelding 14. november 2016. HandicapBarn.dk deltager i mødet.

Yderligere oplysninger om program, tilmelding m.v.

Kritikken omkring den meget omstridte vaccine mod livmoderhalskræft har taget en ny drejning, da også en ledende overlæge Kim Varming ved Aalborg Universitetshospital går ind i debatten. Kim Varming anklager nu direkte Sundhedsstyrelsen for at vildlede om HPV-vaccinen. 

"Der er ikke bevis for, at den omstridte HPV-vaccine kan redde liv." Det siger Kim Varming i en udtalelse til dagbladet Information. Kim Varming går nu kraftigt i rette med Sundhedsstyrelsens information om vaccinen, som gratis tilbydes yngre kvinder.

Anklages for misinformation

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm anklages i samme artikel i Dagbladet Information af den ledende overlæge ved Aalborg Universitetshospital for at udføre videnskabelig uredelighed. Det sker på baggrund af, at Sundhedsstyrelsen med deres direktør Søren Brostrøm i front har udtrykt bekymringer for at sige ta HPVvaccinen beskytter imod livmoderhalskræft og at den redder liv. 

Sundhedsstyrelsen og Søren Brostrøm skal ifølge de udtalelser, som Kim Varming fremkommer med, oplyse, at HPV-vaccinen beskytter mod livmoderhalskræft og det redder ca 100 pigers liv om året, hvilket ikke er korrekt ifølge overlægen. Der er tale om misinformation, da det ikke er blevet bevidst at vaccinen beskytter mod kræft. Derfor anklager han nu igen styrelsen og dens direktør for at føre befolkningen og de politikere bag lyset, som ellers skal træffe beslutninger om vaccinatiosnprogrammer. Det siger han til Information

Det Europæiske lægemiddelagentur modtog fredag en omfattende kalge over sin håndtering af sagen omkring mulige bivirkninger, da de skulle undersøge sidste år sagen om bivirkninger af HPV-vaccinen.

Men det er ikke første gang at ledende overlæge Kim Varming ved Aalborg Universitetshospital er ude med riven efter Sundhedsstyrelsen. På Twitter den 17. november 2015 skrev Warming også "HPV Når en myndighed fejltolker en konklusion på en rapport, der ikke er tilgængelig, har det karakter af uredelighed og folkeforførelse".

Andre læger både fra Danmark og udlandet bakker op om kritikken, som du kan læse mere om i Dagbladet Informations artikel

 

INDKALDELSE TIL STIFTENDE GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes der til stiftende generalforsamling i støtteforeningen HandicapBarn. Den stiftende generalforsamling vil blive afholdt lørdag den 20. august 2016 kl 14 i Fredericia / Odense området, idet vi afholder det i passende lokale hvor dem som er tilmeldt kan være.

Den konkrete adresse, hvor afviklingen af den stiftende generalforsamling, vil blive offentliggjort på
https://www.facebook.com/events/1602988293351768/ inden afholdelsen af den stiftende generalforsamling.

Dagsorden for stiftende generalforsamling

1. Valg af dirigent og referent
2. Præsentation af tankerne bag foreningen
3. Godkendelse af vedtægter
4. Beslutning om kontingent
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor

TILMELDING / VIS OM DU ER INTERESSERET I AT DELTAGE

Derfor vil vi gerne bede jer som ønsker at deltage i den stiftende generalforsamling, at tilmelde jer på nedenstående begivenhed.

Tilmeld / vis interesse helst inden den 01. august, så vi kan finde de passende lokaler til afholdelsen af den stiftende generalforsamling.

TANKERNE BAG STØTTEFORENINGEN
Årsagen til at vi vil afholde den stiftende generalforsamling er, at vi er nået til det tidspunkt, hvor vi også gerne vil være fysisk med webportalen HandicapBarn og ønsker også at få igangsat nogle forskellige projekter, som koster en hel del økonomi.

Her er nogle af de aktiviteter, som vi tænker på at Støtteforeningen vil have og/eller kunne støtte:
* Projekt Rådgivning
* Projekt Netværksgrupper
* Projekt Ferie-Fritidsaktiviteter - fokus på handicapforhold
* Projekt HandicapBarn - udvikling af webportalen
* Projekt Netværksweekend
* Projekt Dialoggrupper
* Projekt Medlemstilbud

Det HELE vil naturligvis ikke kunne ske fra dag 1 men udvikles som der bliver økonomi til dette.

YDERLIGERE INFORMATION OM STØTTEFORENINGEN

Vi vil løbende informere mere om støtteforeningen på facebook.com/HandicapBarn.dk/ og naturligvis også på selve webplatformen www.stotte.HandicapBarn.dk og www.HandicapBarn.dk

SE UDKAST TIL FORENINGENS WEBSIDE
Allerede nu kan I se et udkast til foreningens webside på www.stotte.handicapbarn.dk.

Den endelige udformning bliver først når den stiftende generalforsamling er afholdt.

Hilsen stifterne Marina & Søren Malchow

PS! Hvis du vil dele indkaldelsen så ligger den også på https://www.facebook.com/events/1602988293351768/

Mange børn med autisme har svært ved at kunne klare den almindelige folkeskole, som tidligere havde mulighed for at gå i specialklasse. En del af disse børn dropper simpelt ud af skolen, og må undervises hjemmefra i stedet for.

En af disse forældre, som oplever dette er Inga H. Kallestrup fra Viborg, der har en handicappet pige med autisme.

Ny gruppe på facebook for forældre, som hjemmeunderviser autismebørn

Når man står alene med hjemmeundervisningen, så melder der sig mange spørgsmål om forskellige ting om det er godt eller slet ikke dur.

"Vi rummer en bred aldersfordeling, helt fra de små børn i børnehavealderen og godt oppe i skoleklasserne." fortæller Inga Kallestrup til HandicapBarn. "Vi er ret nye og derfor skal vi lige finde ud af hvordan vi gør med gruppen, men det er et dejligt sted hvor vi kan udveksle erfaringer" tilføjer Inga. 

Gruppen "Autismebørn som hjemmeundervises, passes eller hjemmetrænes" er KUN for forældre til børn med autisme, hvor man selv har valgt at passe, pleje og/eller hjemmetræne samt undervise sit barn på fuld tid i hjemmet, pointere initiativtageren overfor HandicapBarn. "Når folk anmoder anmoder om at blive medlem af gruppen, så er det vigtigt at de sender en privatbesked til mig" fortæller Inga "Vi ønsker nemlig ikke uvedkomne fagpersoner, pårørende eller lignende og opfordre gruppens medlemmer til at give administrator besked, hvis der skulle smutte sådanne uvedkommende personer ind i gruppen."

Den nye undervisningsgruppe er tænkt, som et sted hvor man har mulighed for at drøfte alt som indgår i livet, da det er et kæmpe ansvar at hjemmeundervise et sådant dejligt barn, siger Inga Kallestrup til sidst i den snak HandicapBarn har haft med initiativtageren.

 

Her har vi samlet en oversigt over HandicapBarn's netværksgrupper - vi har opdelt det så du kan se vores netværksgrupper vi har i alle landets kommuner. 

Vi har delt HandicapBarn's netværksgrupper op i to forskellige - nemlig 

Forældre med handicappede børn i x-kommune

Disse grupper kan du selv anmode om at blive medlem. Pt har vi kun netværksgrupper på Facebook, men der arbejdes også på at der kommer fysiske netværksgrupper.

Forældre til anbragte børn i x-kommune.

Disse grupper kan ikke søges direkte, men hvis du henvender dig til HandicapBarn, så hjælper vi dig videre omkring et eventuelt medlemsskab af disse grupper.

Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland
Albertslund Faxe Assens Favrskov Brønderslev
Allerød Greve  Billund  Hedensted  Frederikshavn 
Ballerup Guldborgsund  Esbjerg  Herning  Hjørring 
Bornholm Holbæk  Fanø  Holstebro  Jammerbugt 
Dragør Kalundborg  Fredericia  Ikast-Brande  Læsø 
Egedal Køge  Faaborg-Midtfyn  Lemvig  Mariagerfjord 
Fredensborg Lejre  Haderslev  Norddjurs  Morsø 
Frederiksberg  Lolland  Kerteminde  Odder  Rebild 
Frederikssund Næstved  Kolding  Randers  Thisted 
Furesø Odsherred  Langeland  Ringkøbing-Skjern  Vesthimmerlands 
Gentofte Ringsted  Middelfart  Samsø  Aalborg 
Gladsaxe Roskilde  Nordfyns  Silkeborg   
Glostrup Slagelse  Nyborg  Skanderborg   
Gribskov Solrød  Odense      Skive   
Halsnæs Sorø  Svendborg  Struer   
Helsingør Stevns  Sønderborg  Syddjurs   
Herlev Vordingborg  Tønder  Viborg   
Hillerød   Varde  Aarhus   
Hvidovre    Vejen     
Høje-Taastrup   Vejle     
Hørsholm   Ærø     
Ishøj   Aabenraa        
København
(Der henviser til den gruppe som er etableret og vi ikke har tilknytning hertil)
       
Lyngby-Taarbærk        
Rudersdal        
Rødovre        
Tårnby        
Vallensbæk        

Desuden finder du vores landsdækkende netværksgruppe her

Godkendelseskrav for at blive godkendt i den respektive netværksgruppe er, at man har et barn med handicap og at man bor i kommunen. Derfor sender vi altid en forespørgsel med nogle spørgsmål når I ansøger om at blive medlem af den respektive netværksgruppe, som vi håber at I vil benytte aktivt - også vores landsdækkende.

Vores forespørgsel kan være at den kommer i beskedanmodninger, så derfor kik venligst i beskedanmodninger som du finder under BESKEDER

I forbindelse med et TVprogram søges forældre, der er blevet truet af kommunen søges, og som kan dokumentere det i form af brev, lydoptagelse eller lignende.

Det skriver formand for landsforeningen Autisme, Heidi P Thamestrup i et opslag for foreningens facebookgruppe. 

Heidi skriver endvidere, at det kan være alle former for trusler, idet der er brug for dokumentation ift at bevise at det sker. Har du som forældre til et barn med specielle behov været udsat for trusler, som kan dokumenteres, så er du velkommen til at kontakte os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., så skal vi nok formidle kontakten til Heidi. Diskretion er en selvfølge i disse sager.

HandicapBarn har talt med Heidi, og hun oplyser til os, at hvis det er muligt også at skaffe dokumentation på trusler fra andre grupper uanset hvilken diagnose barnet har, så der det også okay. 

Hvis du ikke selv har været udsat for trusler som kan bevises, men kender nogle i din omgangskreds så er du også velkommen til at kontakte os så skal vi nok formidle kontaktet i fortrolighed.

hilsen Redaktøren

LEGOLAND åbner verdensnyhed med kongeligt besøg af prins Joackim og prinsesse Marie

I morgen lørdag den 19. marts slår Legoland dørene op til en ny sæson, og her er man stolte af at kunne præsenteret verdensnyheden NINKAGO World. Til at markere indvielsen af det mere end 5000 m2 store ninjaområde vil D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie være til stede som æresgæster i de officielle festligheder i forbindelse med selve indvielsen.

Allerede i sidste sæson kunne man se at Legoland var gået igang med at forberede den nye attraktion, og med et samlet beløb på 85 mill kroner i 2016, som samtidig er det største investeringsår i Legoland parkens historie. Bag investeringen ligger et nyt NINJAGO område på mere end 5000 m2, hvis helt store trækplaster bliver den interaktive verdensnyhed, LEGO® NINJAGO The Ride.

Det nye område og parken ser nu frem til en festlig indvielse, hvor det er en stor ære at kunne afsløre, at D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie deltager i de officielle festligheder, hvor de samtidig bliver de første gæster til at prøve verdensnyheden, NINJAGO The Ride.

- Vi er rigtig godt tilfredse med den måde, vi har fået levendegjort det fantastiske LEGO NINJAGO univers på. Og når vi samtidig kan gøre det med NINJAGO The Ride, som er den første af sin slags i verden, er vi ekstra spændte. Derfor er det også en stor glæde, at selve indvielsen bliver helt speciel med kongeligt besøg, siger Christian Woller, direktør i LEGOLAND.

Selve indvielsen af NINJAGO World vil foregå med ægte ninjastemning kl. 10.45, hvor også parkens gæster er inviteret til at kigge med.

Den officielle indvielse af NINJAGO World vil finde sted lørdag den 19. marts kl. 10.45. Der tages forbehold for ændringer.

Oplevelser for hele familie

Det nye NINJAGO område danner rammen for en helt særlig ninjatræningslejr for hele familien, hvor man kan træne sine ninjafærdigheder såsom præcision, hurtighed og teamwork. I NINJAGO – The Ride møder gæsterne de kendte helte fra NINJAGO universet, og sammen skal de lære at mestre elementerne ild, jord, lyn og is for at bekæmpe NINJAGOs skurke. En helt ny teknologi, særligt udviklet til LEGOLAND, gør det muligt at lave gæsternes egne bevægelser om til ninjakræfter.

"Gæsternes egne bevægelser er omdrejningspunktet for hele forlystelsen. Deres ninjaslag flyver gennem luften, alt imens de rejser gennem et overvældende NINJAGO 4D-univers, der udfordrer alle sanser. Det kræver præcision og teamwork, og det er aldrig set før i en forlystelsespark. Vi tør godt love, at vi løfter barren for, hvor meget man lever sig ind i en af vores forlystelser" siger Christian Woller, direktør i LEGOLAND til Legoland.dk

Et land for hele familien
NINJAGO området er fyldt med både inden- og udendørs aktiviteter for hele familien, som alle udspringer i aktiv leg, teamwork og interaktion. Blandt andet kan gæsterne prøve kræfter med en laser labyrint, hvor man på tid skal smyge sig gennem 30 laserstråler efter bedste ninjaevne. Hele området er fyldt med aktiviteter for både store og små, og gæsterne vil opleve, at der er tænkt over den mindste detalje.

"Vi har forsøgt at skabe det ultimative NINJAGO område, hvor alt gemmer på en oplevelse. Gæsterne vil opleve, at vi sågar har inddraget køsystemerne, og at der her faktisk gemmer sig nogle af de absolut flotteste LEGO detaljer, siger Christian Woller. I NINJAGO – The Ride sætter gæsterne sig ombord i et kørende vogntog, og allerede fra første meter, bliver de suget dybt ind i de dunkleste kroge af NINJAGO universet. Forlystelsen er så tilpas nervepirrende, at den også udfordrer de lidt ældre børn, fortsætter Christian Woller med at fortælle i en udsendt pressemeddelelse.

NINJAGO er et univers, der er kendt og elsket af børn i hele verden. Historien handler om venskab, det gode mod det onde og ikke mindst en masse aktiv leg, som gør den helt oplagt at levendegøre i en LEGOLAND park, siger Christian Woller.

Udover det nye område i parken laves der også 24 NINJAGO tematiserede værelser på Hotel LEGOLAND, så oplevelsen af universet kan fortsætte efter parken er lukket.

"Der er en stadigt stigende efterspørgsel på vores temaværelser, særligt fra det øgede antal af udenlandske turister, som vælger at holde deres ferie i LEGOLAND" siger Christian Woller.

Magasinet Arbejdsmiljø bringer i dag en artikel om arbejdsmiljø på specialskoler. 

Artiklen kommer på baggrund af en større undersøgelse, hvor tre forskere har undersøgt risikofaktorer for vold og trusler på arbejdspladsen, og som er fremlagt på Arbejdsmiljøfondens årskonference 2016.

Formålet med projektet var at kortlægge hvordan hyppigheden af forskellige former for vold i udvalgte brancher og organisationer hvor man arbejder med mennesker. Indhentningen af svar på spørgeskemaerne er sket i perioden 2010-11. De 4 brancher var kriminalforsorgen, specialskoler, psykiatriske afdelinger og ældresektoren. Indenfor specialskolerne har man undersøgt 14 arbejdspladser og har fået 535 svar, som man baseret sin forskning.

Mere end syv ud af ti ansatte på specialskolerne har oplevet trusler og vold inden for en periode på et år, viser en ny undersøgelse.

På specialskolen Langagerskolen i Aarhus oplever medarbejderne vold og trusler. Det kan være alt fra at blive ramt af en blyant, der tilfældigvis flyver gennem luften, til at personalet blive kaldt grimme navne som for eksempel “fede luderkælling” eller bliver slået eller spyttet på.

Medarbejderne på Langagerskolen er langtfra de eneste, skriver Magasinet Arbejdsmiljø. Næsten otte ud af ti medarbejdere på specialskolerne i Danmark har været udsat for trusler, og syv ud af ti har været udsat for vold i løbet af en periode på et år. Det viser en undersøgelse fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og Københavns Universitet.

Markant højere tal

Tallene er markant højere end i kriminalforsorgen og ældresektoren, hvor der typisk er en høj andel af vold og trusler. Også i psykiatrien oplever man mindre vold end specialskolerne – andelen af trusler er dog på samme niveau.

 – Jeg er overrasket over, at tallet er så højt på specialskolerne. Selv om der selvfølgelig er stor forskel på at blive truet af en Hells Angels-rocker i kriminalforsorgen og så blive truet af et otteårigt barn på en specialskole, så er det bestemt noget, som skal tages meget alvorligt, understreger Lars Peter Andersen, som er ph.d. ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning.

 – Det kan handle om, at nogle af børnene har sværere ved at styre deres impulser og at de er mere udadreagerende.  Samtidig er medarbejderne tæt på børnene hele tiden, og derfor kan risikoen for at blive sparket og slået være højere,  siger han.

Tryghed er vigtigt

Viceskoleleder på Langagerskolen, Lisbet Pilgaard, fortæller, at man på skolen bruger mange ressourcer på at forebygge vold og trusler. Det er nemlig vigtigt, at medarbejderne føler sig trygge, og at der er et velfungerende beredskab.

 – Det kan være meget voldsomt for medarbejderne, siger hun og understreger, at det er vigtigt at være opmærksom på, at det er børn med et gennemgribende handicap, og at langtfra alle børn har det samme reaktionsmønster.

 For at forebygge episoderne har skolen valgt udelukkende at bruge uddannet personale, ligesom alle medarbejdere bliver uddannet i konflikthåndtering og i generel viden om målgruppen.

FAKTA: Magasinet er et blad som fortæller om den gode genvej til det gode arbejdsmiljø, og udgives af Videnscenter for Arbejdsmiljø. Videnscenter for Arbejdsmiljø har eksisteret i 11 år, og er en del af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Landsforeningen Bedre psykiatri har mandag den 07. marts 2016 i Nygadehuset i Aabenraa et foredrag med ambulantsygeplejerske Tina Lindtofte, som arbejder på børnepsyk ambulation Kolding. Hun vil fortælle om børn med specielle behov om deres symptomer på stress, hvad årsagen kan være og komme med forslag til reducere stress hos disse børn.

Foredraget afholdes 19-21 Nygade 23a Aabenraa.

HandicapPortal.dk

HandicapBarn.dk

HandicapForhold.dk

Ferie-Fritid

Nyhedsmail

Tilmeld vores e-mail Nyhedsbrev for at få øjeblikkelig opdatering når som helst

mod_eprivacy

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.