Har et byrådsmedlem og borgmester pligt til at handle?

Hvilket ansvar og hvilken pligt har en borgmester og en kommunalbestyrelse – herunder det pågældende udvalg – til at reagere, når de bliver orienteret om lovovertrædelser i en forvaltning?, sådan lyder spørgsmålet som Karina Adsbøl (DF) har stillet til Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Det er sket på baggrund af en sag i Nordfyn kommune, hvor der ikke blev ydet den rette hjælp trods at kommunalbestyrelsesmedlemmer var orienteret om dette.

Økonomi- og Indenrigsministeren er nu kommet med et længere svar til Karina Adsbøl, som optegner hvilke pligter almindelige kommunalbestyrelsesmedlemmer har og ligeledes de pligter en borgmester har i den forbindelse, hvis en borger henvender sig til et kommunalbestyrelsesmedlem om ulovligheder begået i forvaltningen. 

Som det fremgår af svaret til Karina Adsbøl, så kan byrådsmedlemmerne ikke gemmes sig med at de ikke har noget at gøre med den daglige drift i forvaltningen hvis der bliver begået ulovligheder. 

Derimod er det ikke kommunalbestyrelsens ansvar hvis det det drejer sig om er henlagt i en virksomhed, som har et selvstændigt organ, eller hvis det er er organer, der er nedsat på kommunalt plan og som også sekretariatetsbetjenes af kommunal forvaltning. Det kan eksempelvis være organer som er nedsat efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvor det drejer sig om nedsatte børn- og ungeudvalg, valgbestyrelser nedsat efter folketingsvalgloven samt huslejenævn. 

Men kommunalbestyrelsen har ansvar for hele den kommunale virksomhed også set i sammenhæng med den gennerelle pligt til at overholde lovgivningen hvad det indebærer. Derfor er kommunalbestyrelsen også forpligtet til at sikre, at ulovligheder bringes til ophør, hvis den får viden om en lovovertrædelse i forvaltningen. Også hvis den blive bekendtgjort med at der kan være en mulig lovovertrædelse i forvaltningen, så vil kommunalbestyrelsen typisk være forplilgtet til at afdække dette forhold for at sikre at en eventuel ulovlighed i så fald bringes til ophør. En løst begrundet mistanke vil derimod ikke udeløse denne reaktionspligt en kommunalbestyrelse måtte have.

Økonomi- og indenrigsministeren skriver i sit svar til Karina Adsbøl citat "Udvalgenes ansvar for den umiddelbare forvaltning og udvalgenes heraf afledte indsigt i de sagsområder, der hører under udvalgene, sammenholdt med udvalgenes generelle pligt til at overholde lovgivningen, indebærer, at hvis et udvalg får viden om en lovovertrædelse vedrørende den del af kommunens forvaltning, der henhører under udvalget, er udvalget forpligtet til at gøre det, der er nødvendigt for, at ulovligheden bringes til ophør. Udvalget kan således afdække forholdet og – inden for rammerne af sine beføjelser – foretage det fornødne med henblik på at sikre, at en eventuel ulovlighed bringes til ophør. Alternativt må udvalget indbringe sagen for kommunalbestyrelsen, der hermed får ansvaret for sagen. I den forbindelse vil det være naturligt, at udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, hvad der skal foretages i sagen."

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne har ansvar til at opfylde deres pligt til at føre tilsyn med at forvaltningen og dennes øverste leder, borgmesteren fungerer tilfredsstillende. Ansvaret kommer på tale hvis et medlem ikke reagere på tilkendegivelser eller informationer som medlemmet har modtaget - det være sig både fra de revisionsberetninger og udtalelser fra anke- og tilsynsmyndigheder der måtte kommer. Desuden hvis en borger retter henvendelse om ulovligheder til et kommunalbestyrelsesmedlem så vil denne også handle i ond tro, hvis medlemmet ikke handler på dette. Dog kan et menigt medlem frigøre sig fra ansvaret ved at rette henvendelse til borgmesteren eller den relevante udvalgsformand omkring det problematiske eller mistænkelige forhold, idet ansvaret så overgår til borgmesteren eller udvalgsformanden.

Du kan læse hele økonomi- og indenrigsministerens svar ved at trykke her (åbner i nyt vindue)

Log ind for at skrive kommentarer

HandicapPortal.dk

HandicapBarn.dk

HandicapForhold.dk

Ferie-Fritid

Nyhedsmail

Tilmeld vores e-mail Nyhedsbrev for at få øjeblikkelig opdatering når som helst

mod_eprivacy

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.