Nyheder om handicap

Nyheder

Justitsminister skulle svare på om ansatte i kommuner er omfattet af straffelovens kapitel 16

”Vil ministeren oplyse, om straffelovens kapitel 16 også finder anvendelse for kommuner og medarbejdere i kommuner i forbindelse med sagsbehandlingen i sager om f.eks. sårbare unge og mennesker med handicap?” sådan lød spørgsmålet til Justitsministeren den 3. marts 2021.

Vi bringer her den fulde besvarelse, da den er vigtig

1. Justitsministeriet kan generelt oplyse, at straffelovens kapitel 16 (§§ 144- 157 b) indeholder en række bestemmelser om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv mv. Det følger således bl.a. af straffelovens § 150, at den, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, og som misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes med fængsel indtil 3 år.

Det følger endvidere af straffelovens § 155, at når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes vedkommende med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan straffen stige med fængsel indtil 2 år. Det følger herudover af straffelovens § 156, at når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, nægter eller undlader at opfylde en pligt, som tjenesten eller hvervet medfører, eller at efterkomme lovlig tjenstlig befaling, straffes vedkommende med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Endelig følger det af straffelovens § 157, at når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed i tjenestens eller hvervets udførelse eller i overholdelsen af de pligter, som tjenesten eller hvervet medfører, straffes vedkommende med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Begrebet "offentlig tjeneste" omfatter navnlig ansatte i den statslige og kommunale forvaltning, ved domstolene og ved Folketinget samt organer under Folketinget (Rigsrevisionen og Folketingets Ombudsmand).

2. Justitsministeriet kan endvidere oplyse, at det følger af straffelovens § 306, at der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i 5. kapitel for overtrædelser af straffeloven.

Det følger bl.a. af reglerne i straffelovens 5. kapitel, at en juridisk person kan straffes med bøde, når dette er bestemt ved eller i medfør af lov, jf. straffelovens § 25. Bestemmelsen omfatter også kommuner og statslige myndigheder, jf. straffelovens § 26, stk.

1. Kommuner og statslige myndigheder kan dog alene straffes i anledning af overtrædelser, der begås ved udøvelse af virksomhed, der svarer til eller kan sidestilles med virksomhed udøvet af private, jf. straffelovens § 27, stk.

2. Bestemmelsen indebærer, at offentlige myndigheder ikke kan ifalde kollektivansvar i anledning af overtrædelser, der begås som led i myndighedsudøvelse, f.eks. ved udstedelse af en ulovlig tilladelse.

I tilfælde af overtrædelser i forbindelse med myndighedsudøvelse vil der derfor alene kunne blive spørgsmål om personligt strafansvar for de ansvarlige enkeltpersoner.

Justitsministeriet bemærker, at der i særlovgivningen kan være fastsat andre regler om offentlige myndigheders strafansvar for overtrædelser af den pågældende lovgivning.

Kilde: ft.dk/samling/20191/almdel/sou/spm/395/index.htm (Linket åbner i nyt vindue)

 

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Gode artikler i din indboks

Brugerafstemning

Oplever du også problemer i sagsbehandlingen?

Search