Sociale forhold

Sociale forhold

Adoptionsskandale på vej med det nye familieretssystem

Netop nu er der udsendt et høringsforslag fra Socialministeriet omkring det nye Familiehus, som blev aftalt af flere af Folketingets partier i foråret.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) har den 27. marts 2018 indgået en stemmeaftale om et samlet familieretligt system sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Du kan læse mere om aftalen her

Tvangsadoption fremgår ikke af den indgået aftale

I det udsendte høringsmateriale fremgår blandt andet at der bliver mulighed for tvangsadoption af anbragte børn. Dette er dog ikke med i den indgået politiske aftale.

I aftalen kan man blandt andet læse følgende ”Partierne er videre enige om, at belysningen af forældres evne til at drage omsorg for barnet er vigtig. Der skal iværksættes relevante og mere specifikke undersøgelser heraf og/eller af deres evner til at indgå i samarbejdet med den anden forælder om barnets trivsel. Det må således anses for relevant at belyse et eller flere forhold vedrørende forældrene i langt størstedelen af sagerne i det røde spor. Det vil have undtagelsens karakter, at der ikke gennemføres sagkyndige undersøgelser i disse sager. Der skal i højere grad end i det eksisterende system gøres brug af relevante sagkyndige erklæringer, som belyser forældrenes forudsætninger for at drage omsorg for barnet.”

Høringsmateriale udsendt i høring hos adoptionsforeninger og domstole men ikke handicapforeninger

Gennemgår man høringslisten over foreninger og andre høringsberettigede organisationer, så kan man stille spørgsmål hvorfor skal handicapforeninger ikke høres, mens både domstole og tilhørende dommere og adoptionsforeninger skal høres. Det undrer redaktionen på HandicapBarn.dk, at eksempelvis Autismeforeningen og ADHDforeningen ikke er blevet inviteret til at indsende deres høringssvar.

Vi har haft spurgt både Autismeforeningen og ADHD-foreningen om de ville komme med en kommentar, men de er ikke vendt tilbage på vores opfordring.

Ved gennemgang af høringslisten finder vi, at mindst 9 foreninger mm indenfor adoptionsområdet og barnløse skal være med til at forme lovgivningen for hvad der skal ske for familier fremadrettet.

Samtidig kan man undre sig over at organisationer som:

Bygherreforeningen i Danmark, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Foreningen af Hegnsyn i Danmark, Landbrug og Fødevarer, Ældresagen, Husleje- og beboerklagenævnsforeningen, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering Alzheimerforeningen, Danmarks Lærerforening ATP Amnesty International, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation mfl.

skal være med til at udforme lovgivningen omkring familier fremadrettet.

Tankevækkende at domstolsområdet skal medvirke i høringsfasen

I Danmark er der en tredelt magt. Den udøvende, den lovgivende og den dømmende magt. Hvor hver gren skal kunne kontrollere hinanden til at sikre retssikkerheden for borgerne.

Med den udsendte høringsliste fremgår det ud fra vores optælling, at hele 14 enheder, der er tilknyttet den dømmende magt, har mulighed for at indsende høringssvar til høringsforslaget.

En af kritikerne af den nye forældreansvarslov advokat Trine Ødemotland undrer sig på Facebook over at domstolene er med i lovgivningsarbejdet. Som hun også anfører, så præciserer Grundlovens §3 tydeligt, at domstolene henhører under den dømmende magt og ikke den lovgivende magt.

Mange børn med autisme og ADHD bliver anbragt på grund af fejl i sagsbehandlingen

Når man kikker på statistikkerne omkring hvilke diagnoser, anbragte børn har, så er der en del med autisme og ADHD grundet mange sagsbehandlere ikke har den korrekte viden om disse diagnosebørn. Derfor opstår der alt for mange ups-afgørelser, hvor disse børn bliver anbragt. 

Man kan jo så frygte med den nye lovforslag der er i høring nu, at en hel del af disse anbragte børn vil blive tvangsadopteret til barnløse familier, idet der blandt høringsberettigede organisationer er mange adoptionsforeninger og -bureauer, og foreningen for barnløse fremgår også af høringslisten.

Høringsforslaget får skarpe ord på vejen fra personer som arbejder til dagligt med børnesager.

En af de skarpe kritikere af høringsforslaget er advokat Trine Ødemotland, der udtaler i forbindelse med Socialdemokratiets video om emnet ”Spin-maskinen er i gang igen. Her forbereder Socialdemokratiet befolkningen om de kommende tvangsbortadoptioner, der vil - i politikernes optik - sikre, at børn ikke ender, som deres forældre, og hvor antallet af anbringelser sættes ned (og erstattes med tvangsbortadoptioner).

Alt lyder som sød musik i ørerne..... Men man glemmer lige, at sagsbehandlingen i kommunerne er på landsplan behæftet med 60 % graverende fejl. De børnesagkyndige undersøgelser er behæftede med graverende fejl, og der stilles oceaner af fejl diagnoser på forældre for at få en anbringelse igennem ved Børn og Ungeudvalget. Kort og godt skabes der fiktive sager i kommunerne, og det bliver blot værre, hvis børn tvangsbortadopteres til barnløse forældre på baggrund af fejlagtige og løgnagtige oplysninger.”

Større risiko for psykiske lidelser og kriminalitet ved adoption viser Justitsministeriets undersøgelse

Justitsministeriet har i 2010 foretaget en landsdækkende undersøgelse af adopterede sammenlignet med ikke-adopterede i Danmark. Læs undersøgelsen her

Undersøgelsen viser at der er en markant højere risiko for at adoptivbørn udvikler psykiatriske diagnoser og begår mere kriminalitet end ikke-adopterede unge i Danmark.

Dette resultat bør også tages med i det videre lovarbejdet om de nye familieretshuse og -lovgivning, hvor hele området om at børn kan tvangsadopteres skal væk fra lovgivningen.

Familier bliver uden retssikkerhed.

Af høringsudkastet til den nye lovgivning fremgår det blandt andet ”§ 13. Til brug for visitationen efter § 4 kan Familieretshuset indhente oplysninger fra kommunalbestyrelsen om, hvorvidt kommunalbestyrelsen har iværksat eller påtænker at iværksætte støtteforanstaltninger over for barnet efter kapitel 11 i lov om social service, og hvilke typer foranstaltninger der i givet fald er iværksat. Familieretshuset kan endvidere indhente oplysninger om, hvorvidt kommunalbestyrelsen har gennemført eller overvejer at gennemføre en børnefaglig undersøgelse efter § 50 i lov om social service. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan videregive oplysninger om et barns personlige og familiemæssige forhold til Familieretshuset, hvis det er nødvendigt for Familieretshusets behandling af en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær.”

Med dette kan kommuner nu komme til at indbringe en sag efter kapitel 11 i serviceloven og familieretten kan så uden at høre børn og forældre træffe en afgørelse som ikke kan indbringes for anden myndighed, ligesom der ikke er mulighed for omstødelse.

Dermed bliver familierne nu uden retssikkerhed. En af dem som arbejder meget med området, er indehaver af den socialfaglige konsulentfirma Hjerterummet Mette Blomqvist Valentin, som udtaler ”Det er helt vanvittigt! Forældre og børn mister den sidste ret af retssikkerhed.

HandicapBarn.dk vil gerne takke advokat Trine Ødmotland for at have gennemgået denne artikel og rette fejl i denne.

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Gode artikler i din indboks

Brugerafstemning

Oplever du også problemer i sagsbehandlingen?

Search